Застраховки

Реклама
Търсене

Финансови рискове и отговорности

Кой следва да сключи тази застраховка? - Юридическите лица, осъществяващи охранителна дейност застраховат своите служители, ползващи огнестрелно оръжие; Физическите лица, които използват оръжие за самоотбрана; Служителите на юридическите лица, които използват оръжие за охрана; Застраховката може да сключат и лицата, използващи огнестрелно оръжие за спортни и ловни цели. Кой нормативен документ регламентира това задължение? - Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите - чл. 14, ал. 5 и 6 /ДВ. брой 99 от 22.10.2002 г. Обект на застраховане е гражданската отговорност на застрахованите лица, за причинени през срока на застраховката имуществени и неимуществени вреди на трети лица, които вреди се явяват пряка последица от притежаването или използването на огнестрелно оръжие. Застраховката се сключва като групова полица на база попълнен от застраховащия въпросник-предложение, приложен списък на служителите на фирмата, които използват оръжие за охрана. “Дженерали Застраховане” АД предлага различни лимити на отговорност - от 5 000 лв. до 200 000 лв., които се избират от кандидата за застраховане. Застрахователната премия зависи от избрания лимит на отговорност, от броя на застрахованите лица, като са предвидени различни бонуси за голям брой застраховани лица, за комплексност на застрахователната защита, при подновяване на застраховката и др.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Осигуряване на застрахователна закрила на физическо или юридическо лице, наричано по-нататък „ЗАСТРАХОВАН”, съгласно избраната клауза на покритие: отговорност към трети лица; отговорност за замърсяване; отговорност за продукта; отговорност за неизпълнение на договорни задължения. Физически лица или юридически лица с производствена и непроизводствена дейност. Отговорността на Застрахования за обезщетение на причинените от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица. Застраховката не покрива изплащането на обезщетение за вреди, произтичащи от или на: 1. действия извършени умишлено или в резултат на груба небрежност, с изключение на случаите когато застраховането на отговорността е задължително по закон; 2. неоправдан стопански риск от страна на Застрахования, както и действия извършени след употреба на алкохол, опиати или други силно упойващи вещества; 3. Нараняване на което и да е лице, намиращо се в договорни отношения за работа или обучение със Застрахования, като Нараняването произтича от изпълнението на такива договорни отношения; 4. произлизащо от клаузи за неустойки, наказателни лихви и клаузи или гаранции за изпълнение, освен ако не бъде доказано, че отговорност би възникнала и при липсата на такива клаузи или гаранции; 5. от постепенното влияние на температура, изпарения или влага, газове, валежи, отпадни води, потъвания на терени, свличания и срутвания на земни маси, земни трусове в резултат на работа с ударни машини, наводнения от застояла или течаща вода, а също и щети причинени от животни и птици; 6. форсмажорни обстоятелства, като земетресение, буря, наводнение, военни действия, бунт, революция, въстание, военен преврат, узурпиране на властта, размирици, стачка, локаут, тероризъм; 7. извън посочените в полицата дейност и територия на валидност; 8. от обезценки, денгуби и пропуснати ползи, прекъсване на производството и други подобни, понесени от увреденото лице; 9. извършени действия от лице, което не отговаря на законовите изисквания за упражняване на съответната дейност и/или непритежава съответните за дейността лиценз/регистрация/разрешение; 10. случаи, изрично предвидени в застрахователния договор

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Застраховката е предназначена за банки и по нея е покрита отговорността на българско юридическо лице, която той носи във връзка с негови гаранции за изпълнението на задължения на други български юридически лица. Застраховката се сключва при изрично одобрение на ЦУ и ТБ "България инвест".

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Тази застраховка покрива отговорността на Застрахования, произтичаща от т . 24 във връзка с т.26 от "Декларацията за поемане на задължения от превозвача за допускане до митническия режим ТИР и разрешение за ползване на обикновени карнети ТИР" за обезпечаване на гаранция за първоначален достъп до режима ТИР в полза на Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата /АЕБТРИ/. Всеки превозвач имащ валиден лиценз за извършване на международен превоз. Ползвател на тази застраховка е Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата /АЕБТРИ/ . Възникнали рекламации и искове, произтичащи от ползването на обикновени карнети ТИР /без карнети ТИР "Табак и Алкохол"/ от Застрахования и пораждащи правото на АЕБТРИ да се разпореди с гаранцията за първоначален достъп до режима ТИР. Горепосочената полица не покрива отговорността по карнети ТИР "Табак и Алкохол". Застрахователния период е една година. Застрахователното покритие по тази полица е валидно без прекъсване до по-късната от следните две дати - 27 месеца от издаването на последния ТИР карнет през време на Застрахователния период посочен в полицата или до датата на окончателното приключване на всички издадени на Застрахования ТИР карнети. Застрахователната премия се посочва в полицата и е съгласно тарифата на Застрахователя. Премията се заплаща еднократно при сключване на Застраховката. Обезщетението се изплаща в срок до петнадесет дни след представянето на всички необходимите документи. Отстъпка от застрахователната премия се получава: когато сте нов клиент; когато сте корпоративен клиент; при подновяване на застрахователния договор; при комплексно застраховане; при липса на щети от предходни години.

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Застраховката "Отговорност на превозвача на товари по шосе" се базира изцяло на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СМR) и има за цел: Да застрахова превозвачи, транспортиращи товари по внос или износ с превозни средства, като под "превозни средства" се разбират товарни автомобили, влекачи, ремаркета и полуремаркета; Да обезщетява загуби, липси или повреди, причинени на товари от действията на автомобилния превозвач в изпълнение на задължението си да превози товарите от една географска точка до друга; Извън застрахователното поле е отговорността на превозвач, транспортиращ пощенски колети и пратки, тленни останки и вещи при промяна на местожителство.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Застрахователно АД "ВИКТОРИЯ" предлага застрахователни продукти, които покриват финансовата загуба, произтичаща от търговски правоотношения - договор за продажба (стоков кредит), банкови кредити и гаранции и договори за лизинг. Застраховката може да се сключи от корпоративни клиенти и партньори на Застрахователно АД "ВИКТОРИЯ". По тези застраховки се покрива финансовия риск на продавача (доставчика), банката кредитор или издател на банковата гаранция, лизингодателя, от неплащане на дължими вноски по сключени договори между тях и съответните клиенти - физически и юридически лица. Застрахователят може да предостави застрахователно покритие, както за отделни договори, така и за неопределен брой, които застрахованият е сключил със своите клиенти през застрахователния период. Застрахователната сума зависи от размера и броя на дължимите вноски по конкретния договор. Застрахователното покритие за всички събития през периода на застраховката е до действителния размер на вредата /неплатените дължими вноски/, но не повече от договорената застрахователната сума.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Какви са предимствата на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в ЗД Евроинс АД? Разумна цена Разсрочено плащане Предлага се в пакет със застраховка Каско „Първи риск” на изгодна цена Освен в Европейския съюз, получавате покритие за Андора, Швейцария, Македония, Хърватска, Сърбия и Черна гора без допълнително заплащане на премия срещу издаването на сертификат на стойност 5 лв. Без допълнителни условия към застрахования Бързина и коректност при изплащане на обезщетения Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите Какво е задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите? Тази застраховка покрива гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица, свързана с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди. Тя се отнася за случаите, при които застрахованият отговаря за причинените вреди. Застрахована е отговорността на водача, когато той виновно причини: Неимуществени вреди (нарани или убие хора) Имуществени вреди (повреди или унищожи друго МПС и/или имущество) Застраховката е задължителна за всеки собственик на МПС, което е регистрирано в България и не е спряно от движение. „Гражданска отговорност” на автомобилистите следва да притежава и всяко лице, което управлява МПС при влизане в Р. България, когато няма валидна за страната застраховка. „Гражданска отговорност” на автомобилистите е валидна за Р. България и за всички държави от Европейския съюз. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите остава валидна при смяна на собствеността на МПС, като се издава безплатен добавък на името на новия собственик. Застраховката се сключва за срок от 1 година, като не е задължително да съвпада с календарната година 1 януари 31 декември. Стойността на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е в зависимост от кубатурата на двигателя (за леки автомобили), товароносимостта (за лекотоварни и товарни автомобили) или броя на местата (за микробуси и автобуси). Премията се заплаща еднократно или разсрочено (до 4 равни вноски), съгласно избора на клиента.

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Застрахователна защита за физически и юридически лица. Покритие на рискове за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността на Застрахования, включително и на отделна негова структура; Разходи по защита на Застрахования; Експертни и свидетелски разходи и такива, направени за ограничаване на вредите. КЛАУЗА А: Отговорност на работодателя КЛАУЗА Б: Отговорност на продукта КЛАУЗА В: Други видове отговорности към трети лица - застраховките на отговорност към трети лица са динамични и гъвкави и ЗД „Бул Инс” АД предлага иновативни решения за клиентите си: Отговорност на Наемателя на жилища, търговски обекти, офиси и др. Собственици /наемодатели/ на жилища, търговски обекти, офиси и др. Аналитична дейност на лаборатории Отговорност на лицата, упражняващи дейност по кадастър, геодезия и картография Отговорност на регистрирани експерт оценители Отговорност на лицата, организиращи масови мероприятия /бизнес мероприятия, спортни, културно – развлекателни и др./ Бизнес отговорност Отговорност на собствениците /наемателите на паркинги и гаражи.

ЗД Бул Инсwww.bulins.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове