Застраховки

Реклама
Търсене

Финансови рискове и отговорности

Застраховката покрива гражданската отговорност на застрахования за имуществените и неимуществени вреди, изразяващи се в смърт, телесно увреждане или заболяване и/или пълно или частично увреждане на движими и недвижими имущества, причинени на трети лица от ползването на продукт, който той е произвел, доставил, продал, монтирал, инсталирал или по друг начин пуснал в обращение.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Застраховката е задължителна съгласно изискванията на Закона за туризма и Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорността на туроператора. Обект на застраховане е отговорността на туроператора за причинени и настъпили през срока на застраховката имуществени вреди на потребителите на организирани пътувания, в резултат на неразплащане на туроператора с негови контрагенти и доставчици, включително при неговата неплатежоспособност и/или несъстоятелност. Застрахователната сума е в съответствие с декларирания от туроператора годишен оборот за предходната година от продажба на организирани пътувания на краен потребител или с бизнес плана на туроператора за текущата година. Застрахователната сума се определя спрямо по-високата сума. Застрахователят заплаща до размера на договорения в полицата лимит обезщетение на: Потребител, на когото не е предоставена нито една от договорените услуги вследствие неразплащане на туроператора с неговите контрагенти или доставчици съгласно предоставената спецификация, като му възстановява платените от него суми по договора; Потребител, на когото са предоставени само част от договорените услуги вследствие неразплащане на туроператора с неговите контрагенти или доставчици, като заплаща разликата между цената на закупения пакет и цената на предоставените услуги съгласно предоставената спецификация; Потребителя за направените разходи за връщане до началния пункт на пътуването, включително необходимите разходи за подслон и храна за времето на принудителния престой, в случаите, когато представената спецификация и договорът за организирано пътуване включват задължение на туроператора да осигури връщане на потребителя до началния пункт на пътуването и това задължение не е изпълнено. Застрахователят може да заплати директно на контрагентите на застрахования туроператор разходите, свързани с престоя и връщането на потребителите до началния пункт на пътуването, като застрахователят определя начина на връщане при зачитане правата на потребителите и спазва условията, предвидени в договора за организирано пътуване. Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след представяне на всички необходими документи.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Застраховката е предназначена за всички потенциални клиенти по застраховка "Авария на машини" и се сключва под условие налична застраховка "Авария на машини". По застраховката са покрити загуби и/или разноски (намаляване на брутната печалба, постоянни разходи и др.), понесени застрахования като пряк резултат от пълно или частично принудително прекъсване на дейността вследствие застрахователно събитие, покрито по застраховка "Авария на машини", за периода от събитието до отстраняване на последиците от него (но не повече от договорения максимален период на обезщетение). Във всичко останало практиката е аналогична на "Загуба на доход вследствие пожар и природни бедствия".

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Обект на застраховката е гражданската отговорност при притежаване и ползване на огнестрелно оръжие от представители на юридически лица и еднолични търговци при осъществяване на охранителна дейност, от физически лица за самоотбрана или при ловуване, за възникнали искове за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица при или по повод ползването на огнестрелно оръжие, съгласно действащото законодателство. Застраховани лица: Юридически лица, еднолични търговци и физически лица, ползващи огнестрелно оръжие за охрана, самоотбрана или при ловуване. Покрити рискове: Опасността от възникване на виновна отговорност на застрахования за причинени вреди на трети лица: смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност причинени от злополука; пълна и частична загуба на движими или недвижими имущества;както и разходите, които застрахованият е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са безуспешни. Непокрити рискове: Застрахователят не дължи обезщетение за вреди причинени: в резултат на груба небрежност на застрахования, предоставяне на невярна информация, неоправдан риск от страна на застрахования, както и след употреба на алкохол, наркотични вещества, опиати или други силно упойващи вещества; на съдружници и/или акционери в застрахованото юридическо лице, на работниците и/или служителите, работещи в търговското предприятие на застрахованото юридическо лице или едноличен търговец, както и на лица, полагащи труд и/или извършващи работа в полза на застрахованото юридическото лице или едноличен търговец; на съпруг, съпруга, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до шеста степен включително и/или по сватовство до трета степен включително на застрахованото физическо лице, както и на негов настойник и/или попечител и/или на лице, което се намира под настойничеството и/или попечителството на застрахованото физическо лице; на имуществата, собственост на застрахования, както и на имущества за които застрахованият носи отговорност, или които се намират на неговия адрес, посочен в полицата; на лица, пострадали при използване на огнестрелно оръжие, ако съществува причинна връзка между поведението им и използването на огнестрелното оръжие, освен в случаите на явно превишаване на пределите на неизбежната отбрана и/или крайната необходимост; вследствие на употреба на незаконно придобито огнестрелно оръжие и/или на употреба на огнестрелно оръжие от лице, което няма право да притежава и/или да борави с огнестрелно оръжие, независимо от причината за това; вследствие на употреба на огнестрелно оръжие от лице, което към момента на настъпване на застрахователното събитие е страдало от психическо заболяване и/или не е имало психологическа пригодност за боравене с огнестрелно оръжие, според заключение на специализирана за целта институция, независимо дали формално е имало право да притежава и/или борави с огнестрелно оръжие; вследствие на носене, транспортиране, съхранение и/или боравене с огнестрелно оръжие, което не отговаря на нормативни и/или технически изисквания. стачки, локаути, граждански безредици и други подобни; по време на учения, състезания или тренировки за тях; от застраховани ловци, чиито билет за лов не е бил заверен за календарната година, през която е сключена застраховката, или през която е настъпило застрахователното събитие; от застраховани ловци, чиито имена не са вписани в надлежно издаденото разрешение за лов; от застраховани ловци при ловуване в забранени за ловуване обекти, посочени в Закона за лова и опазване на дивеча, в подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и в действащото законодателство

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Обект на застраховнае: “Дженерали Застраховане” АД застрахова общата гражданска отговорност на юридически лица и еднолични търговци. Покрити рискове: “Дженерали Застраховане” АД се задължава да обезщети застрахования до размера на договорените лимити за сумите, които той е длъжен да заплати съгласно действащото законодателство за виновно причинените (в границите на договорената територия на валидност) имуществени и неимуществени вреди на трети лица или на негови работници и служители, настъпили през периода на застраховката. Компанията изплаща застрахователно обезщетение въз основа на: влязло в сила съдебно решение срещу застрахования или постигнато споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице. Обезщетението се изплаща на увреденото лице или на застрахования, когато със знанието и съгласието на застрахователя или въз основа на влязло в сила съдебно решение, той е удовлетворил претенциите на увредените лица. Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след представянето на оригинален изпълнителен лист по влязло в сила съдебно решение и другите необходими документи или след подписването на споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Обект на застраховнае: Договори за лизинг, сключени между лизингодатели и лизингополучатели юридически лица. Застраховката е валидна само по отношение на договори между местни юридически лица, сключвани и изпълнявани на територията на Република България. Първоначалната вноска по лизинговия договор не трябва да бъде по-ниска от 30%. Покрити рискове: "Дженерали Застраховане" АД обезщетява застрахования: до размера на всички допълнително направени разходи за събиране на дължимите вземания от лизингополучателя; до размера на всички допълнително направени разходи за връщане на имуществото под негово владение и по неговата повторна реализация; до размера на всички дължими лизингови вноски в случай на доказана невъзможност на лизингодателя да събере дължимите вземания от лизингополучателя или да върне имуществото в свое владеене (чрез предоставяне на съответно съдебно решение от надлежен съдебен или държавен орган). Застраховката се сключва след оценка на риска и представяне на следните документи, касаещи лизингополучателя: нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадена не по-късно от 30 дни, преди датата на подаване на въпросника; копие от удостоверение за данъчна регистрация; копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ; копие от документ за самоличност на представляващите лизингополучателя и/или упълномощените лица; нотариално заверено пълномощно (ако е необходимо); заверени от експерт-счетоводител баланс и ОПР за предходните две години; баланс и ОПР към края на последното тримесечие от текущата година; ОПП за предходните две години и към края на последния отчетен период на текущата година; запис на заповед, издадена в полза на лизингодателя; договор за лизинг. банкова референция, съдържаща: от кога лизингополучателят е клиент на банката; обороти по сметките на лизингополучателя - извлечения от разплащателните сметки към края на предходната година и към настоящия момент; ползвани кредити/заеми - срокове, сума, валута, възникнали просрочия, обезпечения; задължения към момента и обезпечения по тях.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Покритието включва възстановяване на непосредствени финансови последици, ако софтуерната система не успее да изпълни точната функция на стопанското си приложение или не стане достъпна за договорения период от време. Застраховка за професионална отговорност за ИТ професионалисти обезщетява клиентите на застрахования при некачествено изпълнение на неговата работа или при просрочване на срокове и превишаване на разходи за изпълнение. До момента на Българския застрахователен пазар този продукт е напълно непознат.В световен аспект, това е застраховка, която вече има минало и традиции и се развива, така както се развиват и информационните технологии. Закономерно у нас зачестяват случаите на търсене на подобна застрахователна защита. Това търсене е предизвикано предимно от изискването на чуждестранните контрагенти към българските ИТ специалисти. За тях наличието на застраховка за професионална отговорност е напълно обичайно. Това беше индикаторът, който превърна Застрахователно АД "ВИКТОРИЯ" в първото застрахователно дружество в България, което предлага застраховка "Професионална отговорност на ИТ фирми и ИТ специалисти".

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Гражданската отговорност на Застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на гости, клиенти и посетители. Лице, регистрирано по Търговския закон, което извършва хотелиерска и/ или ресторантьорска дейност. Покрити рискове: Опасността /вероятността/ от възникване на гражданска отговорност на Застрахования за: Основно покритие: смърт, телесни увреждания или заболяване, вследствие на злополука, или в резултат на отравяне след консумиране на храни и напитки, предоставени от застрахования на територията на хотела или ресторанта; пълна загуба или частична вреда на движими имущества /без кражба на лични вещи и МПС/ при осъществяване на хотелиерска и ресторантьорска дейност. Разширено покритие: неимуществени и имуществени вреди, причинени на клиенти, гости и посетители, във връзка с експлоатацията на басейни, фитнес центрове, сауни, спортни площадки, игрища и нощни заведения /клубове, дискотеки, вариетета, игрални зали/; вреди в резултат от кражба чрез взлом на лични вещи от стаите на гостите, с изключение на пари, чекове, накити и украшения от благородни метали, ценности и др. подобни, които съгласно правилата на хотела трябва да се предоставят за съхранение в специална каса, осигурена от застрахования; вреди върху моторни превозни средства на гости на хотела, докато се намират на определените за това паркинги или гаражи на застрахования /без кражба на МПС или части от него/. Непокрити рискове: Застрахователят не носи отговорност и не дължи застрахователно обезщетение за вреди причинени от или вследствие на: неспазване на противопожарните, санитарно-хигиенните и строително-техническите норми и изискванията за безопасност при експлоатацията на хотела/ ресторанта, както и при неизпълнение в срок на предписанията на компетентните органи и на застрахователя; неправилни управленски решения от страна на застрахования във връзка с резервациите и обслужването на клиентите довели до наличието на пропуснати ползи и финансови загуби; несъответствие в рекламираното и предоставеното качество и обхват на услугите. за неустойки, наказателни лихви, пропуснати ползи, курсови разлики; при умишлени действия и/ или груба небрежност, както и нарушаване на нормативно определени изисквания от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ или свързани с него лица, целящи неоснователно обогатяване от застраховката.

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Застраховката покрива договорната отговорност на Застрахования (Спедитора, действащ като комисионер, оператор или складов оператор) за вреди, причинени на доверителя (клиента), при неизпълнение на поети задължения по договор за спедиция. Застраховка ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА може да бъде сключена от всяка фирма, действаща като: Комисионер - като пълномощник или като търговски представител на клиента по Общите спедиторски условия на НСБС. Оператор по Общите спедиторски условия на НСБС. Складов оператор по Общите складови условия на НСБС. Покрити рискове: 1. Финансови загуби на клиента, произтичащи от погрешна експедиция на стоката, извършена от спедитора. 2. Финансови загуби на клиента, произтичащи от погрешно предаване на стоката, извършено от спедитор. 3. Финансови загуби на клиента, произтичащи от неизпълнение на договорните задължения от страна на Спедитора. Изброените по-горе рискове са покрити само когато отговорността на Спедитора произтича от международна конвенция или национално законодателство, които задължително се прилагат към дейността и конкретните сделки на Спедитора и/или от общите спедиторски условия ОСУ НА НСБС. 1. Отговорността на Спедитора-ОПЕРАТОР за физическа щета или загуба на намиращата се под негов контрол и/или в негово разпореждане стока за периода от приемането й от Спедитора или от неговите подизпълнители до предаването й на правоимащия съгласно дефинициите, ограниченията и изключенията на ОСУ НА НСБС, както и отговорността на Спедитора по издадени от негово име и/или за негова сметка FIATA FBL (FIATA Combined Transport Bill of Lading). 2. Отговорността на Спедитора-ОПЕРАТОР за косвени щети, произлезли от физическа щета или загуба на стоката, по условията на т. 1 по-горе. Изброените по-горе рискове са покрити само когато отговорността на Спедитора произтича от международна конвенция или национално законодателство, които задължително се прилагат към дейността и конкретните сделки на Спедитора и/или от общите спедиторски условия ОСУ НА НСБС. 1. Отговорността на СКЛАДОВИЯ ОПЕРАТОР за физическа щета или загуба на намиращата се под негов контрол и/или в негово разпореждане стока за периода от приемането й от Спедитора или от неговите подизпълнители до предаването й на правоимащия, съгласно дефинициите, ограниченията и изключенията на ОСКУ НА НСБС. 2. Отговорността на СКЛАДОВИЯ ОПЕРАТОР за косвени щети, произлезли от физическа щета или загуба на стоката, по условията на т. 1 по-горе. 3. Финансови загуби на клиента, настъпили поради неправилно, неточно или непълно изготвяне или попълване на транспортните, складови и други документи от страна на СКЛАДОВИЯ ОПЕРАТОР или неговите служители и пълномощници. 4. Финансови загуби на клиента, произтичащи от погрешно предаване на стоката, извършено от СКЛАДОВИЯ ОПЕРАТОР. 5. Финансови загуби на клиента, произтичащи от неизпълнение на изрично поети от Спедитора-СКЛАДОВ ОПЕРАТОР договорни задължения

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Предмет на застраховане: Застрахова се риска от финансови загуби в следствие на непогасен в срок дълг на купувача към продавача /застрахования/, съгласно сключен договор за продажба на стоки или услуги с отсрочено плащане между страните. Застраховани лица: Юридически лица, извършващи търговска дейност. Покрити рискове: Покрит риск по тези Общи условия е всеки непогасен в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на договорения падеж дълг на купувача към продавача /застрахования/, до размера на сумата в обезпечителния запис на заповед или до размера на съответния актуален към момента на застрахователното събитие индивидуален лимит на отговорност на купувача, което от двете е по-малко, намален с размера на вписаното в полицата самоучастие на застрахования. Застрахователното покритие се комбинира с имуществена застраховка сключена при Застрахователя, за целия период на договора, обект на застраховане. Непокрити рискове: Война, бунтове, граждански вълнения, гражданска война, военни действия, преврат, стачки, злонамерени действия на лица във връзка с политически или конспиративни организации, конфискация, отнемане, разрушаване или повреда по нареждане на правителство или власт, нетърговски (политически) риск на чуждестранни юридически лица; Ядрена реакция, радиация или радиоактивно замърсяване; Преднамереност, умисъл или груба небрежност на Застрахования или негови представители. Застрахователният договор се сключва за срок, определен между страните. Застрахователния договор влиза в сила от 0.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия и изтича в 24.00 часа на деня посочен за край на застрахователния договор. Застрахователната премия за всеки конкретен договор, се определя като процент от размера на застрахователната сума. Застрахователната премия се заплаща изцяло при сключване на застраховката. При настъпване на застрахователно събитие, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща на ЗАСТРАХОВАНИЯ, застрахователно обезщетение в срок до 10 /десет/ дни, след получаване на окомплектовано искане, съгласно договора, в размер на записаната в полицата застрахователна сума и/или размерът на реалния непогасен към момента на плащане на обезщетението дълг, което от двете е по-малко. Отстъпка от застрахователната премия се получава: 5 % за еднократно издължаване на застрахователната премия; 5 % за сключена в дружеството Имуществена и/или КАСКО застраховка; 10 % за липса на щети по обслужване на застрахователни договори от предходната година.

Евроинс АДwww.euroins.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове