Застраховки

Реклама
Търсене

Финансови рискове и отговорности

Застраховките са предназначени за лицата, упражняващите определена професия и/или оказващи определен вид професионални услуги. По застраховките са покрити всички суми, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като компенсация за вреди на трети лица вследствие на небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на съответните професионални задължения. Вредите се установяват на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявените претенции, са възникнали след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена). По застраховките са покрити и всички разходи по уреждането на претенции, одобрени от Застрахователя. ЗАД "Алианц България" предлага застраховки на професионалната отговорност на следните категории: медицински персонал нотариуси или адвокати проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор експерт-счетоводители и одитори застрахователни брокери агенти по продажба на самолетни билети. Част от застраховките са задължителни силата на нормативен акт. По застраховките се договарят лимити на обезщетение за всяко събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции) и в агрегат за всички събития през периода на застраховката. Застрахователната премия се определя на база тарифите на ЗАД "Алианц България".

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Застраховано лице - Кредитополучател на възраст от 18 до 65 години. Срок на застраховката - равен на срока на кредита. Застрахователна сума - равна на размера на получения кредит; Застрахователна премия (вноска), платима еднократно при сключване на застраховката. Предимства, ефективна застрахователна защита; сигурност; спокойствие; Покрити рискове: смърт на застрахованото лице; В случай на смърт на застрахованото лице през срока на застраховката застрахователната сума се разпределя между ползващите лица както следва: 1. на Банката-кредитор се изплаща частта от непогасения кредит 2. на другите ползващи лица се изплаща остатъкa

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Предмет на застраховане: Застрахова се риска от финансови загуби и/или допълнителни разноски във връзка с плащания по посочен в застрахователната полица пряк или непряк гаранционен договор (гаранция). Застраховани лица: Български финансови институции (банки). Покрити рискове: В зависимост от характера на гарантираното задължение на отговорното лице договореното застрахователно покритие обхваща: КЛАУЗА 01 – Гарантиране на митнически задължения (държавни вземания) на отговорното лице (вносител, спедитор и др.) съгласно действащото българско законодателство; КЛАУЗА 02 – Гарантиране изпълнението на договорни задължения на отговорното лице, в това число във връзка по: 1.договори за доставка на стоки и/или извършване на услуги; 2.възстановяване на авансово плащане от страна на отговорното лице при разваляне на договор; 3.добро изпълнение и функционални гаранции (Bonds, Liquidated damages). КЛАУЗА 03 – Гаранции за участие в търг (конкурс) или процедура за възлагане на поръчка, включително случаите, когато при спечелване гаранцията прераства в гаранция за добро изпълнение. КЛАУЗА 04 – Други гаранции, одобрени изрично от застрахователя. Непокрити рискове: Гаранция, обезпечена с безусловна и неотменяема насрещна банкова гаранция; Форсмажорни обстоятелства; Незаконни и/или измамнически действия на Застрахования; Глоби, административни наказания и пропуснати ползи; Несъгласувани със Застрахователя промени в гаранционния договор.

Евроинс АДwww.euroins.bg »

По застраховка “Кредити” се застрахова финансово-кредитна институция срещу рискове от неизпълнение на финансови задължения от страна на Кредитополучателя по условията на сключен Договор за заем. Полицата е подходяща за финансово-кредитни институции, които отпускат кредити на физически и юридически лица. Покрити рискове: Обща неплатежоспособност при търговски кредит. Кредит, погасяван на части - потребителски кредит. Ипотечен кредит. Селскостопански кредит. Експортен кредит. Застрахователят отговаря за: Дължимите и изискуеми вноски включващи главницата и/или лихви съгласно договора за кредит; Дължима и неплатена сума по кредита, когато кредиторът е изискал предсрочно издължаване на кредита на основание и по реда предвиден в чл.432 от Търговския закон.

ЗД Бул Инсwww.bulins.com »

Сумата на митническите задължения дължими от Застрахования, включително: митни сборове, акцизи, ДДС, импортни/експортни такси и лихви за просрочие при изплащане на изброените държавни вземания. Отговорно лице по смисъла на Закона за митниците, извършващо операции по транзит, износ, активно и пасивно усъвършенстване, временен внос и/или при временно и митническо складиране на стоки. Тази застраховка може да се сключи в полза на трето лице. Тази застраховка покрива дължимата сума на митнически задължения от страна на Застраховани я пред гаранционно митническо учреждение, възникваща поради нарушаване от негова страна на условията и режима при транзит, износ, активно и пасивно усъвършенстване, временен внос и/или при временно и митническо складиране на стоки. Застрахованият е покрит за всички рискове съгласно условията на т.1 освен при неспазване на изискванията и нарушаване на условията, както е предвидено в Глави: IV , V, VI, X, XII, XIII, XIV, по-долу . Тази застраховка в никакъв случай няма да покрива Задължения на Застрахования произтичащи от : Измама, умишлени действия или бездействие и груба небрежност на неговите служители и на пълномощниците, които са упълномощени изрично да представляват Застрахования пред Митниците. Подизпълнителите на Застрахования , явяващи се страна по сключените от него за сметка на негови клиенти или за негова сметка договори за транспорт, складиране и манипулиране на стоките, не се причисляват към пълномощниците му по тази застраховка. Неправилно изготвени, неправилно предадени загубени или унищожени от Застрахования документи, във връзка с дейности покрити по тази застраховка. Извеждане на стоката на митническата територия на Р. България и прекъсване на съответния режим от Застрахования , без да се получи в замяна документ доказващ предаването на стоката съгласно ЗМ и ППЗМ. Обичайно изтичане, обичайна загуба на тегло или обем, на предметите под митнически режим Война, гражданска война, революция, въстание, метеж или граждански борби, възникващи от тях, или каквото и да е враждебно действие от или срещу воюваща сила; Пленяване, превземане, арест, затваряне или задържане (с изключение на пиратство) и последствията от тях, или опит за извършването им; Изоставени мини, торпеда, бомби или други изоставени военни средства. Стачка, локаути, работнически безредици, бунтове или граждански вълнения; Какъвто и да е терорист или лице, действуващо по политически мотиви. Конфискация, реквизиция или други подобни мерки, които е предприело или се е опитало да предприеме всяко правителство или друга подобна организация, завземащо власт или което е на власт. Употреба на каквото и да е военно средство, използуващо атомно или ядрено разбиване и/или синтез, друга подобна реакция, радиоактивна сила или вещество. Какъвто и да било риск, възникващ от обработката, съхраняването или транспортирането на товар в нелегална търговия или контрабанден товар , при условие че Застрахования е могъл да знае за такъв случай

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Застраховката е предназначена за юридически лица, чиято дейност предполага превоз на парични средства в брой (банки, финансово-брокерски къщи, обменни бюра, инкасиране). Предмет на застраховката са парични средства, които са собственост или за които Застрахованият носи отговорност, по време на техния превоз от каса до каса. Застраховката се сключва при спазване на определени изисквания за условия на превоза в зависимост от лимита за единичен превоз. В основното покритие на застраховката са включени щети и загуби на парични средства вследствие грабеж съгласно чл. 198 от Наказателния кодекс). По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на вредите вследствие грабеж при приемане, предаване, пренасяне, товарене или разтоварване във връзка с превоза, и/или при пожар по време на ПТП на траспортното средство, с което се извършва превоза. По застраховката се определят лимити на отговорност за единичен превоз и агрегатен лимит за всички превози през периода на застраховката. Застрахователната премия се определя на база тарифите на ЗАД "Алианц България" в зависимост от агрегатния лимит на отговорност и конкретните рискови фактори.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

ЗАД "Алианц България"- предлага застраховка "Отговорност на спедитора". Застраховката покрива отговорността на спедитора, като транспортен оператор и складов оператор, съгласно Общите спедиторски условия на Националното сдружение на Българските спедитори, съобразени с ратифицираните от Република България Международни конвенции - Мулти модални превози, Варшавска, CIM, CMR, Братиславските съглашения.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Застраховани лица проектанти; консултанти; строители; нотариуси; застрахователни брокери; адвокати; частен съдебен изпълнител; синдик; регистрирани одитори; архитекти и инженери; експерт-счетоводители; лекари и стоматолози; лица, извършващи действия по кадастъра; лица, извършващи частна медицинска практика; технически надзор на СПО; и други. Покрити рискове: Отговорността на застрахования за причинени имуществени и неимуществени вреди при или по повод изпълнението на професионалните му задължения. Непокрити рискове: Застраховката не покрива отговорност за вреди вследствие на: умишлени действия и/ или груба небрежност,при изпълнение на професионалните задължения, както и нарушаване на нормативно определени изисквания от страна на застрахования; форсмажорни природни или социо-политически обстоятелства – включително военни действия, размирици, терористични актове и други подобни; случаи, изрично предвидени в застрахователната полица. Период на застраховката: 12 месеца, като по желание на клиента срокът може да бъде променен. Застрахователната премия се заплаща при сключване на полицата еднократно или разсрочено, на четири равни вноски, като първата задължително се внася при сключване на застраховката. Начин на плащане – в брой или по банков път. Изплащането на щети се извършва в брой или по банков път в петнадесет дневен срок след представяне на всички необходими документи. Отстъпка от застрахователната премия се получава: когато сте нов клиент; когато сте корпоративен клиент; при подновяване на застрахователния договор; при комплексно застраховане; при липса на щети от предходни години.

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Обект на застраховнае: Отговорността на спедитора при изпълнение на задълженията му за причинени щети и финансови загуби на неговите клиенти. Покрити рискове: Отговорността на спедитора, която произтича от: Международните конвенции или националното законодателство, които задължително се прилагат към дейността му и/или Общите спедиторски условия или Общите складови условия на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС). Застрахователното покритие е валидно за целия свят и е осигурено на база следните клаузи: Клауза 01 – отговорност на спедитора, действащ като пълномощник и/или като търговски представител на клиента по Общите спедиторски условия на НСБС – за вреди и финансови загуби на клиента от грешки и пропуски на спедитора. Клауза 02 – отговорност на спедитора, действащ като оператор по Общите спедиторски условия на НСБС: раздел А – за щети от липси и повреди на стоката; раздел Б – за грешки и пропуски на спедитора-оператор. Клауза 03 – отговорност на спедитора, действащ като складов оператор по Общите складови условия на НСБС – за физически щети или загуби на стоката и съответни косвени вреди, както и за финансови загуби от грешки и пропуски на спедитора. При изискване от страна на застрахования, покритията могат да бъдат разширени с условия и клаузи, общоприети в международната застрахователна практика. Лимитите на отговорност по отделните клаузи са предмет на конкретна договореност между страните, като компанията осигурява покритие на препоръчаните от НСБС лимити: по клауза 01 – 50 000 USD за едно събитие и 100 000 USD годишен агрегат; по клауза 02: раздел А – 500 000 USD за едно събитие и 1 000 000 USD годишен агрегат; раздел Б – 50 000 USD за едно събитие и 100 000 USD годишен агрегат. по клауза 03 – 1 000 000 USD за едно събитие и 1 000 000 USD годишен агрегат. По всяка отделна клауза “Дженерали Застраховане” АД носи отговорност до договорения лимит.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Застраховката "Отговорност на спедитора" се базира изцяло на Общите спедиторски условия /ОСУ/ на Националното сдружение на българските спедитори /НСБС/ и има за цел: Да застрахова спедитори, които действат като такива, съгласно раздел ІІІ, чл.6 т.1 и т.2 на ОСУ и съгласно чл. 361 от ТЗ, където е регламентирана правната фигура на спедитора; Да обезщетява финансови загуби, липси или повреди, причинени от доказани грешки при действията на спедитора в изпълнение на задължението си, съгласно сключеният спедиционен договор; Извън застрахователното поле е отговорността на спедитора при специални договорености между него и доверителя.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове