Застраховки

Реклама
Търсене

Финансови рискове и отговорности

Покриват се загуби на приход на застрахования, реализиран вследствие неплащане на дължима вноска по договор за лизинг на МПС, машини, съоръжения или оборудване от страна на лизингополучателя; Финансови загуби от неплащане или друго неизпълнение на задължение на трето лице към застрахования, с което трето лице застрахования е в договорни отношения; Финансови загуби, свързани с договори за наем на движими и недвижими имоти. Обещетение се изплаща, в случая, когато застрахования има сключена застраховка "Щети на имущество" в ЗД "Бул Инс" АД.

ЗД Бул Инсwww.bulins.com »

Нашият продукт най-адекватно отговаря на всички изисквания на Закон за Лекарствените Продукти в Хуманната Медицина /ЗЛПХМ/, Наредба № 31/2007 на МЗ и Директива 20/2001 година на ЕС и Съвета на Европа;Нашият продукт е със строго дефинирани отговорности на Възложител / Спонсор, CRO/ и Главен изследовател и съизследователи по отношение на неочакваните и нежелани реакции на проучвания лекарствен продукт; ЗД "Бул Инс" АД застрахова и отговорността на Възложителя и Главния изследовател при Неинтервенционални, Епидемиологични и Статистически проучвания; ЗД "Бул Инс" АД е единственото застрахователно дружество в България, член на Британския Институт за Клинични Проучвания /ICR/ и активен член на Българската Асоциация за Клинични Проучвания /БАКП/; ЗД "Бул Инс" АД - партньор с почти 40% от фармацевтичните фирми и CRO /Договорна Изследователска Организация/ в България;

ЗД Бул Инсwww.bulins.com »

Застраховката е предназначена за физически лица и покрива всички суми, които Застрахованият бъде законово задължен да плати на основание претенции на трети лица като компенсация за вреди, причинени през периода на застраховката, както и разноските за уреждане на претенциите, одобрени от Застрахователя. Покритието касае отговорността на застрахования в качеството му на глава на семейство, работодател на лица, работещи в домакинството, владелец на апартамент(и), къща и/или вила, които ползва лично, притежател на домашни животни и пчели (освен кучета, едър рогат добитък, ездитни и впрегатни), упражняващ спортни дейности (освен лов, гребане, ветроходство и водомоторен спорт), велосипедист. По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на собственост на кучета, ездитни и впрегатни животни, имоти, които Застрахованият не ползва лично, ремонтни дейности, регламентиран лов и водни спортове (гребане, ветроходство и водомоторен спорт). Покритието е в сила и по отношение на членовете на домакинството на Застрахования. Лимитите на обезщетение се договарят за едно застрахователно събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции) и в агрегат за всички събития през периода на застраховката. Застрахователната премия се договаря на база база тарифата на ЗАД "Алианц България" в зависимост от договорените лимити, обхват на покритието и конкретни рискови фактори.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Застраховката се сключва на основание и при условията на Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора, издадена с постановление на МС № 247 от 01.11.2002г. Обект на задължително застраховане е отговорността на туроператора до определените в полицата лимити за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти и доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора. Застрахован Туроператор Покрити рискове: Задължителната застраховка "Отговорност на туроператора" покрива отговорността на застрахования, докато той упражнява своята професионална дейност. По смисъла на Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора,са покрити следните рискове: възстановяване на платените от потребителя суми по договора с туроператора преди започване на пътуването; заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от уговорените в договора услуги; разходи, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването; Непокрити рискове: Застрахователят не дължи обезщетение за вреди и на лихви, произтичащи от неизпълнение на договорни задължения на туроператора към негови кредитори, извън посочените по-горе случаи. Застрахователният договор се сключва за срок от една календарна година и се подновява не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му. Задължителната застраховка се подновява всяка година. Плащането на застрахователна премия е необходимо условие за наличието на валидна застрахователна полица. Застрахователната премия се заплаща: еднократно или, разсрочено. Застрахованият се задължава да уведоми застрахователя, с когото има сключен застрахователен договор, и да сключи анекс към него при надвишаване на декларирания оборот за предходната година или размера на бизнес-плана за текущата година. За констатираната разлика застрахованият заплаща допълнителна застрахователна премия. Изплащане на щети Застрахователят определя застрахователното обезщетение в рамките на определения лимит на отговорност. Застрахователното обезщетение се изплаща от застрахователя в срок от 15 дни след представяне на всички поискани от него документи, установяващи настъпването на застрахователното събитие и размера на вредите. Застрахователни обезщетения се изплащат в лева. При несъгласие с определеното от застрахователя застрахователно обезщетение потребителят може да търси посредничеството на Помирителната комисия по чл. 47а от Закона за застраховането или да иска обезщетението да бъде определено по съдебен ред. При минимално задължително ниво на застраховане прилагането на бонуси не се разрешава

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Доставката на Вашата застраховка ще бъде извършена до 24 часа от получаването на заявката. Заплащането ще се извърши на място, на упълномощеното лице. Всички разходи по доставката са за наша сметка.

Униконсултинг АДwww.uniconsulting.net »

Гарантира застрахователна защита срещу широк кръг застрахователни събития Застраховано лице - лице на възраст от 14 до 65 години. Срок на застраховката - от 1 до 5 години. Застрахователна премия (вноска), платима: еднократно ( при сключване ), или чрез годишни вноски. Предимства: ефективна застрахователна защита; сигурност; спокойствие; данъчни облекчения по ЗОДФЛ, за личните вноски ( премии ) на застрахования; данъчни облекчения по ЗКПО в случай, че премиите се плащат от работодател; пролонгация на срока при застраховки със срок над 1 година. Покрити рискове: смърт на застрахованото лице; трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука; По желание на застрахования срещу плащането на допълнителна вноска може да бъде включен и следния допълнителен риск: временна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука продължила повече от 21 дни; временна загуба на трудоспособност от заболяване продължила повече от 31 дни

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Застраховката „Професионална отговорност на независими оценители” покрива отговорността на правоспособни независими оценители – физически лица и дружества на независими оценители във връзка с имуществени вреди, причинени на възложителя по договор за възлагане на оценка на обект, настъпили в срока на застраховката и представляващи пряка и непосредствена последица от действията на оценителя. Застраховката покрива отговорността на оценителя, когато тя е възникнала във връзка с извършването на оценки на обекти, за които оценителят е сертифициран съгласно Закона за оценителите. Обект на застраховката може да бъде както цялостната дейност на оценителя за срока на застраховката, така и конкретен договор за възлагане на оценка.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

ЗАД "Алианц България"- предлага застраховка "Отговорност на превозвача, съгласно Конвенция CMR". Застраховката покрива отговорността на застрахования, като превозвач на стоки по шосе, съгласно Конвенция за международен превоз на стоки по шосе (CMR) и Общите условия на застраховка "Отговорност на превозвача" на ЗАД "АЛИАНЦ България" за загуба и/или повреда на товари превозвани с возила собственост на Застрахования. Застраховката е едногодишна и премията може да се формира по два начина – като процент от начислени месечни навла и като фиксирана сума, според броя на товарните композиции. Обезшетението се ограничава съгласно чл. 23, т.3 на Конвенция CMR и чл. 2 на Протокола към нея /т.е. до 8,33 СПТ на кг. липсващо бруто тегло/. Дружеството предлага и застраховка "Отговорност на превозвача за територията на Република България", като по тази застраховка се покриват само щети по товара при вътрешни превози, вследствие на ПТП, при лимит на обезщетение подлежащ на договаряне. Срещу допълнителна премия покритието може да обхване и отговорността за повреда na контейнери при превоз на контейнеризирани товари.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Застраховката е предназначена за всички правни субекти, в които работят служители по трудов договор. По застраховката са покрити всички суми, които съгласно Кодекса на труда Застрахованият бъде задължен да заплати на свои работници и служители като компенсация за трудова злополука, настъпила през периода на застраховката при или по повод изпълнение на работа в интерес на Застрахования (работодателя) в рамките на работното време и причинила смърт, трайна или временна загуба на трудоспособност, както и целесъобразните разходи за ограничаване на последиците от застрахователни събития. Лимитите на обезщетение се договарят за едно събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции) и в агрегат за всички събития през периода на застраховката. Застрахователната премия се определя на база тарифите на ЗАД "Алианц България" в зависимост от вида на дейността на Застрахования, размер на неговите разходи за трудово възнаграждение, размер на на договорените лимити и конкретни рискови фактори.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

По застраховка "Каско на МПС" Застрахователно АД "ВИКТОРИЯ" застрахова моторни превозни средства (МПС) включително селскостопански и строителни машини със собствен двигател, ремаркета и полуремаркета. Покрити рискове: Обект на застраховане по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове