Застраховки

Реклама
Търсене

Финансови рискове и отговорности

За кого е предназначена? За правоспособни български адвокати, както и за чуждестрани адвокати, които съгласно българското законодателство имат право да извършват адвокатска дейност в РБългария. Какво покрива? Регламентираната в чл. 50 от Закона за адвокатурата отговорност на адвоката за вредите, вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения. Ретроактивно покритие: След изтичане на първата полица при “ХДИ Застраховане” АД може да се договори ретроактивно покритие, отнасящо се за грешки, пропуски и проявена небрежност, допуснати в предходни застрахователни периоди, за които е предявена претенция в срока на текущата застраховка.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Застрахован по този застрахователен продукт може да бъде правоспособен синдик – физическо лице, отговарящо на изискванията на чл. 655, ал. 2 от Търговския закон. Застрахован може да бъде и временен синдик при спазване на изискванията на чл. 666 от Търговския закон. Какво покрива/ Застрахователното покритие обхваща: Всички суми, които застрахованото лице е законно задължено да заплати на трети лица като компенсация за имуществените вреди, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения в конкретно производство по несъстоятелност, за които са предявени искове (претенции) за обезщетение през застрахователния период; Пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от непозволено увреждане; Лихвите за забава, когато застрахованият отговаря за тяхното плащане пред увреденото лице; Разноските по дела, водени срещу застрахования за установяване на професионалната му отговорност до размера на застрахователната сума, при положение че застрахователят е привлечен в процеса.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Застраховани по този застрахователен продукт могат да бъдат производители, дистрибутори и търговци за вреди, причинени от дефект на произведена или доставена от тях стока. Какво покрива? Застрахователното покритие обхваща вреди от: Смърт или телесно увреждане; Повреждане или унищожаване на вещ, различна от дефектната стока, на стойност не по-малка от 1 000 лв., когато вещта е ползвана от увреденото лице по предназначение; Разноските по дела, водени срещу застрахования за установяване на гражданската му отговорност до размера на застрахователната сума, при положение че застрахователят е привлечен в процеса.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Застраховани по този застрахователен продукт могат да бъдат всички работодатели – български и чуждестранни, без оглед на правния им статут, с изключение на гражданите като физически лица. Какво покрива? Застрахователното покритие обхваща: Вредите от трудови злополуки, които са причинили временна неработоспособност, инвалидност или смърт на работници и служители на застрахования. Застрахователната защита обхваща и вредите от трудови злополуки, причинени от непреодолима сила при или по повод на възложена работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието; Разходите, които застрахованият е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са безуспешни; Експертни и свидетелски разноски по граждански дела срещу застрахования във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

За кого е предназначена? За правни субекти, предоставящи на лизинг различни вещи – МПС, машини, съоръжения, промишлено оборудване, селскостопанска техника и др. Какво покрива? Този застрахователен продукт покрива финансовия риск от загуба на доход поради неплащане на лизингови вноски по сключени договори за лизинг между застрахования лизингодател и лизингополучателя – физическо или юридическо лице. Какъв е териториалният обхват на застраховката? Застраховката е валидна за лизингови договори, сключени на територията на Република България, доколкото лизинговите вещи, предмет на тези договори се намират на територията на страната.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Гражданската отговорност, съгласно Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите. Застраховат се следните групи лица във връзка с ползването на оръжие: служителите на еднолични търговци и юридически лица при осъществяване на охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие; служителите на Юридически лица, които използват оръжие за охрана; физическите лица, които използват оръжие за самоотбрана. Застрахователно покритие: Гражданската отговорност на посочените лица за пряко причинените през времетраене на застраховката имуществени и неимуществени вреди на трети лица, във връзка с използването на огнестрелно оръжие по повод осъществяване на охранителна дейност, охрана и самоотбрана. Разходите, които Застрахованият е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са безуспешни. Експертни и свидетелски разноски по граждански дела срещу Застрахованият във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Застраховката е предназначена за физически лица, ползващи огнестрелно оръжие за охрана и/или самоотбрана, и е задължителна по силата на Закона за контрол върху взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите. По застраховката са покрити всички суми, които по силата на нормативен акт Застрахованият бъде задължен да заплати на основание претенции на трети лица като компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт или загуба на трудоспособност) и/или щети на имущество, настъпили през периода на застраховката като пряк резултат от носене и употреба на огнестрелно оръжие, както и разходите за уреждане на претенции, одобрени от Застрахователя. Застраховката може да бъде сключена както от конкретното физическо лице във връзка с негово лично оръжие, така и от юридическо лице или едноличен търговец за негови служители, ползващи огнестрелно оръжие за охрана. Лимитът на обезщетение се договаря съгласно разработени стандартни варианти. Застрахователната премия се определя на база тарифите на ЗАД "Алианц България" в зависимост от броя притежавани огнестрелни оръжия (броя служители на застраховащия) и договорени лимити.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Обект на застраховнае: Отговорността на превозвача с автомобилен транспорт за загуба, унищожение или повреда на превозваните от него товари със собствени и/или наети превозни средства. Покрити рискове: “Дженерали Застраховане” АД покрива отговорността на застрахования за цялостна или частична загуба и/или повреда на превозваните от него с автомобилен транспорт товари, съгласно: Конвенцията за международен превоз на товари по шосе (Конвенция CMR); Законът за автомобилните превози на територията на Република България (ЗАП). Застраховката може да покрива отговорността на застрахования за: международен автомобилен превоз на товари или автомобилен превоз на товари само на територията на Република България. Видове застраховки: за единичен превоз; абонаментна форма – застрахователното покритие се простира върху отговорността на застрахования за всички превози на товари, които той ще извършва с автомобилен транспорт през срока на застраховката. Застраховката може да бъде сключена за срок от една година или за по-кратък срок. Лимит на отговорност: при международен автомобилен превоз на товари – до размера, посочен в чл. 23, т. 3 на Конвенцията CMR; за автомобилен превоз на товари само на територията на Република България - по условията на ЗАП, за действителния размер на вредите, но не повече от 8.33 SDR /приблизително 11 USD/ на килограм бруто тегло увреден или липсващ товар. Застрахователна премия: Определя се в зависимост от територията на действие, вида на застраховката и броя на превозните средства, като се заплаща по договорена със застрахования схема. Застрахователните обезщетения се изплащат в 15-дневен срок от представянето на всички документи, доказващи застрахователното събитие, възникналите от него вреди и техния размер. Когато увредената страна е чуждестранно лице, обезщетението се изплаща във валута.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Обект на застраховане по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. Застраховката е задължителна съгласно чл. 257, ал. 1 от Кодекс за застраховането и Наредбата за задължително застраховане. Застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите лица, за причинените имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на страната в която е настъпило застрахователното събитие. "Дженерали Застраховане" АД предлага утвърдените с нормативни актове минимални задължителни лимити на застрахователните суми. За територията на Република България за 2007 г. - 2009 г.: за вреди на имущество: до 200 000 лв. за всяко събитие; за имуществени и неимуществени вреди, вследствие на телесно увреждане или смърт: до 700 000 лв. за всяко събитие, при едно пострадало лице; до 1 000 000 лв. за всяко събитие, при две и повече пострадали лица. За територията на Република България след 01.01.2010 г.: за вреди на имущество: до 1 000 000 лв. за всяко събитие; за имуществени и неимуществени вреди, вследствие на телесно увреждане или смърт: до 1 000 000 лв. за всяко събитие, при едно пострадало лице; до 5 000 000 лв. за всяко събитие, при две и повече пострадали лица. За територията на другите държави членки на Европейския съюз или за държавите, принадлежащи към Европейското икономическо пространство, застрахователните суми са съгласно местните законодателства. За територията на трети държави застрахователните суми са съгласно разпоредбата на чл.258, ал.1, т.3 от Кодекса за застраховането.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Покритието включва рисковете, свързани с професионалната отговорност на посоченото в застрахователната полица лице, във връзка с искове, предявени през време на действието на застраховката и/или през време на допълнително уговорен, удължен период за съобщаване на предявени искове за причинени вреди или финансови загуби на трети лица, с които застрахования е в правоотношения по осъществяване на своята професионална дейност. Отделни анекси-приложения конкретизират застрахователното покритие по различните видове професионални дейности.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове