Застраховки

Реклама
Търсене

Финансови рискове и отговорности

Отговорността, която превозвачът носи за стоките, при превоза им по шосе, съгласно Конвенцията относно договора за международен превоз на стоки по шосе ( CMR ). Застраховка ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА може да бъде сключена от всяка фирма, извършваща вътрешен или международен транспорт на товари по шосе. Тази застраховка покрива отговорността на превозвача за цялостна или частична липса или повреда на стоката. По тази застраховка не се покрива отговорността на превозвача за загуба или щета: съгласно чл. 7, т. 3, чл. 10, чл. 11, т. 3, чл. 12, т. 7 и членове 19, 21, 24, 26, 38 и 40 от Конвенцията. поради нарушаване на международни разпоредби или разпоредби на държава относно превози по шосе, като например неразрешени превози, неспазване на географски граници на разрешителното(пълномощното) за превоз или търговски ограничения; причинени умишлено от превозвача, неговите представители, агенти или пълномощници; при превоз на живи животни, скъпоценни предмети, банкноти и монети, благородни метали и скъпоценни камъни, ценни книжа, пощенски марки, документи, ръкописи и планове; при превоз на произведения на изкуството и други стоки, имащи особена (специфична стойност); поради скрит дефект, собствен недостатък или естество на товара, естествена загуба на тегло, заразяване, изветряване, изпаряване, оцветяване, обезцветяване, поемане на миризми и други подобни, плесен, ферментация, червеи, ларви, гризачи, насекоми, паразити, недостатъчна изолация, електрическа или механична повреда (освен ако е причинена от външни фактори), търговски загуби; при превоз на експлозивни и други опасни за превоз товари. Отговорността в този случай може да се покрие по искане на застрахования при заплащане на допълнителна премия; при неспазване на температурния режим на хладилните помещения, изискуем по договора за превоз; при кражба на или от превозните средства, оставени без охрана, докато са под грижата и отговорността на застрахования; от война, гражданска война, революция, въстание, метеж или граждански борби или каквото и да е враждебно действие от или срещу воюваща сила; от пленяване, превземане, арест, затваряне или задържане, или последствията от тях, или опит за извършването им; от изоставени мини, бомби или други изоставени военни средства; причинени от стачници, локаутирани работници или лица, участвуващи в работнически безредици, бунтове или граждански вълнения; в резултат на стачки, локаути, работнически безредици, бунтове или граждански вълнения. причинени от какъвто и да е терорист или лице, действуващо по политически мотиви; причинени от или в резултат на ядрена експлозия и/или радиоактивна и/или йонизираща радиация и/или радиоактивно замърсяване, дължащи се на използуване на атомна енергия и/или радиоактивни вещества; при превози, извършвани по превозен договор, който не е сключен по условията на Конвенцията; при управление на превозното средство от водач, употребил алкохол и/или други упойващи вещества.

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Целта на застраховката гражданската отговорност е да предпази другите от Вашите волни или неволни действия, докато шофирате автомобила си. На всеки се случва да направи пътно транспортно произшествие, но не всеки може да плати за щетите, които е причинил. За това и законът задължава всеки притежател на МПС да притежава тази гаранция спрямо останалите физически и юридически лица.

ЗД Бул Инсwww.bulins.com »

Застраховката е предназначена за всички потенциални клиенти по застраховка "Пожар (фирми)" или "Индустриален пожар"; наличието на една от двете застраховки е условие за застраховката "Загуба на доход". Покритието по застраховката е в два варианта: Прекъсване на дейността: Покрити са загуби и/или разноски (намаляване на брутната печалба, постоянни разходи и др.), понесени застрахования като пряк резултат от пълно или частично принудително прекъсване на дейността вследствие застрахователно събитие, засегнало не-дви--жимо или движимо имущество (без стоково-материални ценности) и покрито по застраховка "Пожар (фирми)" или "Индустриален пожар", за периода от събитието до отстраняване на последиците от него (но не повече от договорения максимален период на обезщетение). Допълнителни разходи: Покрити са сумите, с които разходите за дейността на застрахования през периода от застрахователно събитие до отстраняване на последиците от него (но не повече от договорения максимален период на обезщетение) превишават обичайно присъщите разходи, вкл. във връзка със използуване (наемане) на външно оборудване, приложение на различни от нормалните процедури и методи, наемане на допълнителен персонал и/или използуване на външни услуги.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Предмет на застраховане: Гражданска отговорност на автомобилистите Имущество на ЕТ, юридически лица и организации » Имущество на физически лица » Строително-монтажни работи Злополука и общо заболяване » Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз » Злополука на лицата в МПС » Задължителна застраховка „Трудова злополука” » „Злополука” на кредитополучатели » Комбинирана туристическа застраховка „Злополука” Помощ при пътуване » Медицински разходи при злополука и заболяване в чужбина (в сила до 15.08.08) » Медицински разходи при злополука и заболяване за чужденци Отговорност на работодателя » Отговорност на туроператора » Обща гражданска отговорност » Професионалната отговорност на физически и юридически лица при изпълнение на съответната дейност » “Гражданска отговорност” при притежаване и ползване на огнестрелно оръжие » Отговорност при извършване на хотелиерска и ресторантьорска дейност Застраховка "Товари по време на превоз" » Застраховка "Отговорност на превозвача" » Застраховка "Отговорност за митнически задължения" » Застраховка "Отговорност на спедитора" » Застраховка "Финансова гаранция за достъп до режима ТИР" Застраховка на селскостопански култури » Застраховка на животни Застраховка "Финансови загуби по лизингови договори" Застраховка "Банкови кредити" Застраховка "Гаранции" Застраховка "Загуба на търговски приход" Плавателни съдове Летателни апарати .Застраховка "Банкови кредити" Предмет на застраховане Застраховат се вземанията на български финансови институции (банки), представляващи дьлжими погасителни плащания от страна на български юридически или физически лица, във връзка с отпуснати от застрахования банкови кредити. Застраховани лица: Български финансови институции (банки). Покрити рискове: Финансови загуби, възникнали за Застрахования при неплащане от страна на кредитополучател (юридическо или физическо лице), на която и да е дължима и изискуема вноска по главница и/ или договорена лихва по валиден договор за банков кредит.

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Застрахова се отговорността на работодателя, в качеството му на застраховано лице, за вредите, причинени на негови работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудов договор. Застраховката е валидна на територията на Република България. Застраховат се всички лица, намиращи се в трудови правоотношения с договорителя. По смисъла на Общите условия на застраховка “ Отговорност на работодателя “ са покрити следните рискове: КЛАУЗА “А” или основни рискове: разликата между причинените неимуществени и имуществени вреди на работниците и служители на застрахования в резултат на трудова злополука и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване. Тя включва и вредите от трудова злополука, причинена от непреодолима сила или по повод на възложена работа, извършена и без изрично нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в района на предприятието; разноските, които застрахованият е направил за ограничаване или намаляване на вредите, дори и тогава когато усилията му са останали без резултат. КЛАУЗА “Б ” или допълнителни рискове: Освен рисковете по клауза “А” в отговорността могат да бъдат включени и професионални заболявания приравнени към трудова злополука, съобразно действащата наредба и таблица за професионалните заболявания на МЗ, проявили се и установени през периода на действие на застраховката. Непокрити рискове: Застрахователят не дължи обезщетение за вреди, настъпили от или вследствие на: умишлени действия на застрахования или действия, свързани с наказателната му отговорност; употреба на опиати, наркотични вещества или алкохол от работник или служител на застрахования; неспазване изискванията по охрана на труда, съобразно нормативната база, от страна на застрахования; транспортни злополуки, които са предмет на задължителна застраховка “Злополука на пътници” или застраховка “Гражданска отговорност” на собственици и водачи на МПС; пряк или косвен досег с йонизиращи или ядрени източници, лазерни и ултравиолетови лъчи. Застрахователното покритие не обхваща вредите /включително и косвените/, причинени на застраховано лице, извън обхвата на изпълненията на трудовите му задължения /съгласно КТ/, както и такива, причинени в чужбина

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Предмет на застраховане: ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ, срещу платена застрахователна премия, застрахова паричните вземания по сключени от ЗАСТРАХОВАНИЯ договори за лизинг на машини, съоръжения и оборудване, на леки, лекотоварни и товарни МПС, като при настъпване на застрахователно събитие, се задължава да изплати застрахователно обезщетение на ЗАСТРАХОВАНИЯ за понесените от него финансови загуби. Застраховани лица: Юридически лица, отдаващи на лизинг машини, съоръжения и оборудване, леки, лекотоварни и товарни МПС, обезпечени от застрахования по съответния законов ред. Покрити рискове: Застраховката покрива риска от финансови загуби, възникнали за Застрахования вследствие на неплащане на лизингови вноски с настъпил падеж по валиден/и договор/и за лизинг, сключени през периода на застраховката. Застрахователното покритие се комбинира със сключена застраховка “Имущество” и/или “КАСКО на МПС” при Застрахователя, за целия период на договора за лизинг. Непокрити рискове: Договори по които предвиденото обезпечение /залог, запис на заповед и др./ не е учредено по предвидения в закона ред. Лизинговата вещ е предоставена при условия, различни от утвърдените между Застрахования и Застрахователя. Неизпълнение на задълженията на застрахования, като страна по договора за лизинг. Прехвърляне на правата по договора за лизинг на трето лице, без предварително съгласие на застрахователя. Застрахователният договор се сключва за срок, определен между страните. Застрахователната премия за всеки конкретен договор за лизинг се определя като процент от размера на застрахователната сума. При сключване на застраховка по конкретен договор за лизинг, в случай че не е договорено друго, застрахователната премия се заплаща еднократно от застраования. Застрахователят изплаща обезщетение в размера на неплатените вноски с настъпил падеж, без неустойки, лихви и др. косвени загуби, след приспадане на договореният размер самоучастие. Застрахователното обезщетение се изплаща в срок от 14 /четиринадесет/ дни от датата на представяне на всички необходими документи, доказващи настъпването на застрахователно събитие и размера на претенцията. Отстъпка от застрахователната премия се получава : 5 % за еднократно издължаване на застрахователната премия; 5 % за сключена в дружеството Имуществена и/или КАСКО застраховка; 10 % за липса на щети по обслужване на застрахователни договори от предходната година

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Покритието включва гражданската отговорност на застрахования (в т.ч. ръководни органи на застрахования, техните заместници и членове на колективни органи на управление, както и служителите на трудов договор от всички категории персонал) за имуществените и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на стопанската му дейност. Застрахователната премия се определя в зависимост от лимитите на застрахователна отговорност, рисковия клас на предприятието, самоучастието на застрахования, а когато е договорено - от оборота, реализиран през застрахователния период.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Покрива се отговорността на работодателя за вредите, причинени на неговите работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудов договор (съгл. чл. 200 от Кодекса на труда). Застрахователната защита обхваща разликата между причинените имуществени и неимуществени вреди на работниците и служителите на застрахования вследствие на трудова злополука и обезщетението и/или пенсията по обществено осигуряване. В застрахователното покритие се включват и разходите, които застрахования е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията ме са останали безуспешни, както и експертните и свидетелски разноски по граждански дела срещу застрахования във връзка със застрахователни събития, покрити по застраховката.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Обект на застраховнае: "Дженерали Застраховане" АД застрахова професионалната отговорност на лица, упражняващи професия, за която имат необходимата правоспособност. Компанията осигурява застрахователно покритие за следните професии: лекари и друг медицински персонал; нотариуси и адвокати; счетоводители и одитори; инженери и архитекти; строителни надзорници; застрахователни брокери. Покрити рискове: В зависимост от клаузата и съобразно общите и специални изключения, застрахователят се задължава да обезщети застрахования до размера на договорените лимити за сумите, които той е длъжен да заплати съгласно българското законодателство на трети лица по искове, предявени писмено към него за първи път през периода на застраховката, за вредите, причинени от нарушаване на неговите професионални задължения при осъществяване на посочената в договора дейност, вследствие на небрежност, грешка или пропуск, извършени/допуснати през периода на застраховката от застрахования, негов съдружник или служител, включително подизпълнители, агенти или консултанти, действащи от негово име и за които той е отговорен при професионалното осъществяване на тяхната дейност.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Съгласно Общите условия на продукта Отговорност на хотелиера и ресторантьора, предлагани от Застрахователно АД "ВИКТОРИЯ", се застрахова отговорността на собственика, арендатора, или наемателя на хотела/ресторанта, както и служителите на трудов договор от всички категории персонал - администрация, работници, лица с обслужващи функции. Основното покритие обхваща неимуществените вреди, изразяващи се в смърт, телесни увреждания или заболяване вследствие на злополука или в резултат на отравяне след консумация на храни и напитки, предоставени от застрахования на територията на хотела или ресторанта; Имуществени вреди - пълна загуба или частична щета на движими имущества при осъществяване на хотелиерска и ресторантьорска дейност.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове