Застраховки

Реклама
Търсене

Финансови рискове и отговорности

Застраховката е задължителна за служители на ЮЛ и ЕТ, които осъществяват охранителна дейност. За всички останали лица застраховката е доброволна. Могат да бъдат застраховани и чужденци – краткосрочно или дългосрочно пребиваващи в страната, както и служители на чуждестранни дипломатически представителства. Какво покрива? Застрахователното покритие обхваща следните вреди, причинени на трети лица от Застрахования през застрахователния период като пряка и непосредствена последица от съхранението, носенето и употребата на огнестрелно оръжие: Имуществени вреди – пълна или частична щета на движими и/или недвижими имущества на трети лица; Неимуществени вреди – смърт и/или телесни увреждания, както и свързаните с тях болки, страдания, неудобства; Всички разходи за уреждане на претенции, свързани с причинените горепосочени вреди, направени с писменото съгласие на Застрахователя

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Булстрад Виена Иншурънс Груп осигурява застрахователно покритие „Всички рискове” за загуба или повреда на пари съхранявани в: Каса или касов апарат /през работно време/; Каса /в извънработно време/; Трезор на банка; по време на движение от или до обекта, от оторизирани за това служители с използвани за целта превозни средства с осигурена охрана Пари на път

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Тази застраховка осигурява обезпечение на гаранция, изискваща се от Асоциация на българските предприятия за международен превоз и пътища /АЕБТРИ/ за допускане на лицензиран международен превозвач до режим ТИР. По условията на полицата БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП покрива възникнали рекламационни искове и разходи, направени от АЕБТРИ и произтичащи от ползването на обикновени карнети ТИР от лицензиран международен превозвач на товари. Отговорността на БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП към АЕБТРИ е ограничена до 5 000 (пет хиляди) щатски долара.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Получаването на търговско финансиране на фирмите е от изключително значение и много важен момент в тяхната дейност. Освен застраховка на плащането, БАЕЗ предлага и застраховки на банкови кредити. Те са сред приоритетните продукти на БАЕЗ и поради тази причина тези застраховки се сключват за сметка на държавата, т.е. съгласно Закона за експортното застраховане. Кредитите, предмет на застраховката, могат да бъдат: кредити за предекспортно финансиране – банкови кредити, отпуснати за оборотни средства и с цел производство на стоки или предоставяне на услуги, предназначени за износ. кредити, отпускани на малки и средни предприятия. Застрахован е институцията, отпускаща кредита. Длъжник по застраховката е кредитополучателят - юридическо лице, регистрирано по Търговския закон на Република България и което е сключило със Застрахования договор за кредит. Застрахователното събитие настъпва при просрочване на плащане по главницата на банковия кредит, за период по-дълъг от периода на изчакване, посочен в застрахователната полица, вследствие на сбъдване на някой от покритите рискове. Застрахователното обезщетение се изплаща, когато се е сбъднал покрит по застрахователната полица риск. Размерът му е до уговорения в застрахователната полица процент на застрахователно обезщетение и е в рамките на одобрения кредитен лимит. Застрахователното покритие включва главницата на банковия кредит и уговорената в Договора за кредит лихва.

БАЕЗwww.baez-bg.com »

Застраховка срещу краткосрочен търговски риск (пазарен и непазарен). Предмет на застраховката са плащания по търговски сделки, при които периодът на отсрочване на плащането е до 2 години. Покрити рискове са търговските рискове (неплатежоспособност и забавяне на плащането), свързани с чуждестранния купувач. Длъжник е юридическо лице, регистрирано като търговец извън територията на Република България. Застрахователно обезщетение се изплаща, когато се е сбъднал покрит по застрахователната полица риск. Размерът му е до уговорения в застрахователната полица процент на застрахователно обезщетение и е в рамките на одобрения към съответния длъжник кредитен лимит. Формата на сключване на застрахователния договор е рамкова застрахователна полица, която обхваща целия износ на Застрахования, с изключение на осъществените доставки при условията на авансово плащане и потвърден неотменяем акредитив от българска банка. Тарифните числа (Застрахователната премия) се определят след анализ на финансовото състояние на длъжниците и поетия от Застрахователя риск, като застрахователната премия се начислява върху реализирания износ при условията на отсрочено плащане.

БАЕЗwww.baez-bg.com »

С Райфайзен ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР клиентите имат следните предимства: Анализи и проучване на застрахователния пазар и препоръка за най-подходящите застрахователни компании. Предлагаме застрахователни продукти, съобразени с индивидуалните потребности на възложителя. Договаряме преференциални условия за сключване на застрахователни договори и изготвяме предложения за застраховки от различни застрахователни компании. Оказваме пълно съдействие при възникване на застрахователно събитие. Следим за изтичане на застраховки на възложителя и осигуряваме своевременното им подновяване. Съблюдаваме всички обстоятелства, включително промените в застрахователния пазар и законодателство, свързани със застрахователните интереси на възложителя.

Райфайзен Застрахователен Брокерinsurance.rbb.bg »

Ние от БНП Париба Лични Финанси, заедно с Кардиф България, Ви предлагаме преференциални условия за да защитите плащанията по кредита си при непредвидени събития, застрaшаващи здравето и доходите Ви. Програмата се предлага като допълнителна сигурност към кредитите отпускани от БНП Париба Лични Финанси, и осигурява на клиентите спокойствие всеки ден срещу малка сума месечно. “Защита на плащанията” е актуална грижа към клиентите ни в контекста на настоящaта икономическа ситуация, защото предлага: Спокойствие за бъдещето, чрез безпроблемното издължаване на кредита ви (изцяло или частично) в моменти на затруднение. Дава финансова сигурност за клиентите ни и техните близки. Улеснена процедура за включване в програмата. Рискове, които са защитени от програмата са: Безработица. Хоспитализация в следствие на злополука. Продължителен болничен. Трайна загуба на работоспособност. Фатален изход.

Джет Файненс Интернешънълwww.bnpparibas-pf.bg »

Това покритие се предоставя като отделна клауза към имуществени полици. Съгласно условията на клаузата, БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП покрива дължимите суми по митнически задължения, включително митни сборове, акцизи, ДДС и лихви за просрочие от страна на застрахования, в качеството му отговорно лице по смисъла на Закона за митниците и Правилника за прилагането му, към съответното гаранционно митническо учреждение. Обект на застрахователно покритие са само дължимите суми по митнически задължения, произтекли от загуба на имущество, настъпила от събитие, покрито по действаща имуществена полица.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП покрива загуба на приход на застрахования, реализирана вследствие неплащане на дължима вноска /вноски по договор за лизинг на МПС от страна на лизингополучателя. Застрахователната сума е ограничена до общия размер на вноските, разсрочени за изплащане от клиента през съответния застрахователен период, без да се включва встъпителната (авансова) вноска, намалена с определен брой вноски, в зависимост от конкретния погасителнин план, прилаган от застрахования. По тази застраховка БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП прилага самоучастие в размер на 10% от размера на всяка щета.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

По условията на тази полица БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП изплаща обезщетение на застрахован кредитор в случай на неизпълнение на парично задължение от страна на негов длъжник — кредитополучател, произтичащо от договор за кредит. Отговорността на БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП е ограничена до предварително договорен със застрахования процент от главницата и уговорената между застрахования и длъжника лихва върху главницта, включително и наказателната такава. Застрахователното обезщетение не включва такси по обслужване и управление на кредита, неустойки и разноски по принудителното събиране на вземането.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове