Застраховки

Реклама
Търсене

Пенсионно и здравно осигуряване

Покритие „Медицинско транспортиране и асистиране”. В рамките на избрания лимит за това покритие, осигурителят възстановява на осигурения 75% от извършените разходи за ползване на медицински транспорт и асистиране в случаите на нужда, когато осигуреното лице се нуждае от медицински грижи и не може да бъде транспортирано с лек автомобил или друг обичаен транспорт, тъй като здравословното му състояние не го позволява или може да пътува само в легнало положение. Покритието включва специализиран медицински транспорт и асистиране от мястото, където се намира осигурения, до лечебно заведение за оказване на първоначална спешна помощ и до последващо специализирано лечебно заведение в случай на необходимост.

Токуда Здравноосигурителен Фонд АДwww.tokudazof.bg »

Покритие “Възстановяване на разходи за закупени медикаменти”.В рамките на избрания лимит за това покритие, осигурителят възстановява 60% от извършените разходи за медикаменти, предписани от лекуващия лекар за лечение в домашни условия, без сумите, възстановявани от Националната здравноосигурителна каса. В покритието не се включват ваксини, витамини, хомеопатични лекарствени средства и хранителни добавки. Не се покриват разходи, свързани с хронични или съпътстващи ги заболявания.

Токуда Здравноосигурителен Фонд АДwww.tokudazof.bg »

Новата здравна застраховка на ЗАД "Алианц България Живот" Второ лекарско мнение от чуждестранни специалисти; Медицинско лечение в най-добрите болници в света; Покритие до 1 милион евро на изключителна цена. Кои заболявания са покрити? •Злокачествено новообразувание Байпас на коронарната артерия Смяна на сърдечна клапа Неврохирургия Трансплантация на органи от живи донори Трансплантация на костен мозък В кои лечебни заведения се провежда лечението? В една от 430-те болници в САЩ и Европа. Към всеки случай се подхожда индивидуално и на клиента се препоръчват до 3 най-подходящи болници в чужбина, според поставената му диагноза.

ПОД "Алианц България" АДwww.allianz.bg »

Лицата, осигурявани в ING Доброволен пенсионен фонд с лични вноски, с вноски от работодател имат право на пенсия, еднократно или разсрочено изплащане на средствата при: Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от Държавното обществено осигуряване; До 5 години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст - т.е. 58 години за мъжете и 55 години за жените; При трайна загуба на работоспособност 50% и над 50%. Видове плащания преди придобиване право на пенсия Средствата, натрупани от лични вноски на лицето или част от тях могат да се получават обратно по всяко време; Сумата, натрупана от вноски на работодателя, може да бъде изтеглена единствено при пенсиониране или до 5 години преди навършване на възрастта за пенсиониране. Работодателят не може да я изтегли обратно; При доброволно пенсионно осигуряване в полза на трето лице, осигуреният може да тегли средства и преди придобиване право на пенсия, ако осигурителят не е ограничил в договора неговите права за обратно получаване на средства.

ING Банкwww.ing.bg »

Никога не е късно да започнете да спестявате! Предимства на доброволното пенсионно осигуряване: Спестявате средства; Ползвате данъчни облекчения; Средствата са във Ваша индивидуална партида (сметка); Вашите пари се инвестират без да сте обвързани със срокове; Доходността от инвестиране на активите на пенсионния фонд се изчислява всеки работен ден и се отразява в партидата Ви чрез стойността на един дял; Осигурявате си пенсионен доход, независим от Държавното обществено осигуряване; Имате възможност за ранно пенсиониране; Средствата, които получавате от доброволния пенсионен фонд след пенсиониране са необлагаеми; С малки вноски и за по-продължителен период на осигуряване можете да постигнете добър стандарт на живот при пенсиониране

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Видове фондове за ДЗПО: Универсални (УПФ) - натрупват се средства, от които се изплаща допълнителна пожизнена пенсия, независима от пенсиите, отпускани от ДОО; Професионални (ППФ) - подсигуряват ранното пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд. Вноските в ППФ са изцяло за сметка на работодателите. Всеки има право свободно да избере своя фонд за ДЗПО. Може да променя и вече избрания пенсионен фонд. Избор на фонд за ДЗПО: Първоначално – до три месеца след възникване на задължението за осигуряване, т.е. когато осигурения за първи път започва работа (вкл. по I или II кат. труд); Промяна на фонда – след законоустановения срок, фондът за ДЗПО може да бъде променен по желание на осигурения, при което всички натрупани средства в неговата партида, както и бъдещите вноски се прехвърлят към новоизбрания пенсионен фонд.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Отдел „Финансови институции”, посредничи при установяването на взаимоотношения между бизнес звената в Райфайзенбанк и клиентите от пенсионноосигурителния и застрахователния сектори. Отдел „Финансови институции”, заедно с отдел "Капиталови пазари", поддържа контактите с институционални инвеститори (пенсионни фондове и застрахователни компании), като им подсигурява достъп до инструментите на капиталовите пазари, предлагайки широка гама продукти и възможности за инвестиране, операции по покупко-продажба на валута. Райфайзенбанк осигурява на клиентите си от този сегмент високо качество както при инвестиционното посредничество (покупко-продажба на финансови инструменти), така и при попечителските услуги при инвестициите в местни и чуждестранни финансови инструменти.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Всяко физическо лице, навършило 16 г., може да се осигурява във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Осигурителни вноски в Доброволен пенсионен фонд Няма изискване за размера на вноските; Вноските могат да бъдат периодични (месечни, тримесечни, шестмесечни, годишни) или еднократни; Ако осигуреното лице желае да прави индивидуални вноски за допълнително доброволно осигуряване, работодателят е длъжен да удържа от трудовото възнаграждение на служителя осигурителната вноска и да я превежда в избрания пенсионен фонд (Кодекс за социално осигуряване, чл. 233). Осигуряването в Доброволен пенсионен фонд е персонално като всяко лице има индивидуална осигурителна партида. Не се допуска преразпределение на средства между отделни индивидуални партиди.

ING Банкwww.ing.bg »

Осигуряването в Доброволен пенсионен фонд е гъвкава форма за натрупване на средства, която дава възможност за получаване на допълнителна пенсия. В рамките на съществуващата пенсионна система доброволното пенсионно осигуряване има важна роля. То дава право на всяко лице, навършило 16 годишна възраст, само да се погрижи за своите доходи след пенсиониране и да запази стандарта си на живот. За всички лица, родени преди 01.01.1960 г., участието в Доброволен пенсионен фонд е единствената индивидуална възможност да се включат в пенсионна схема, основана на капиталов принцип. Това означава лицата да имат своя индивидуална партида, средствата в която се натрупват във времето, инвестират се и носят допълнителен доход. Схеми на осигуряване – Осигуряването в Доброволен пенсионнен фонд може да се осъществява с лични вноски от осигурените лица, с вноски от работодател или с вноски от друг осигурител. Няма изискване за размера на вноските, както и за тяхната периодичност. Осигурителят сам избира дали вноските, които прави в Доброволен пенсионен фонд да бъдат периодични (месечни, тримесечни, шестмесечни, годишни) или еднократни.

ING Банкwww.ing.bg »

Участието в Универсален пенсионен фонд е задължително за всички лица, родени след 31.12.1959 г., които са осигурени в съответствие с Кодекса за социално осигуряване. То дава право на допълнителна пожизнена пенсия за старост, независимо и отделно от пенсията от Държавното обществено осигуряване. Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване постъпват в Универсални пенсионни фондове, които управляват парите на осигурените лица до и след придобиване право на пенсия. Размерът на осигурителната вноска се определя всяка година с Кодекса за социално осигуряване. Тя е месечна и не представлява допълнителен разход нито за работодателя, нито за служителя, защото е част от задължителните осигурителни вноски, които се превеждат към фондовете на Държавното обществено осигуряване. Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване постъпват по специализирана сметка на Националната агенция за приходите (НАП). Впоследствие НАП превежда постъпилите средства към Универсалния фонд на осигуреното лице

ING Банкwww.ing.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове