Застраховки

Реклама
Търсене

Пенсионно и здравно осигуряване

Предлага се лечение в стационарни/болнични условия при остри и хронични заболявания, включващо диагностика, манипулации, изследвания и хирургични операции.

ЗОК Надеждаwww.zoknadejda.bg »

Права при осигуряване в Универсален пенсионен фонд "Доверие" Осигуряването в Универсален пенсионен фонд "Доверие" дава право на: 1.Допълнителна пожизнена пенсия за старост след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО или 5 г. по-рано; 2.Еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при пожизнено загубена работоспособност над 70,99 на сто; 3.Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер. Специфични права на осигурените в УПФ "Доверие" Съгласно Правилника за организацията и дейността на УПФ "Доверие" осигурените във фонда имат право на: Безплатен достъп до състоянието на индивидуалната партида без никакви ограничения; Актуализация на размера на изплащаната пенсия с реализирания доход от инвестиции едновременно с разпределянето му по индивидуалните партиди; Техническа лихва от 4% при определяне размера на първата допълнителна пенсия Като участници във фонд, управляван от ПОК "Доверие", осигурените в УПФ "Доверие" могат да се възползват в пълна степен от програмите за обслужване на клиенти, които Компанията реализира специално за своите клиенти. Информация за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ „Доверие" се обявява в ежедневниците „Пари" и „Дневник".

ПОК "Доверие" АДwww.poc-doverie.bg »

Дава възможност за стационарно лечение на доброволно здравноосигуреното лице. Предлага се избор на лечебно заведение, лекуващ лекар по време на лечението, индивидуално следене на заболяването от медицинския персонал. Таксите за болничен престой не се заплащат от осигурените лица . Съществено се намалява или избягва времето за чакане за планово стациониране, поради възможността за избор на допълнителни преференции по време на престоя. Пълното покритие на пакета дава възможност за : - избор на водещи лечебни заведения в страната; - предоставяне на най- добри условия за болничен престой; - не се заплащат потребителски такси.

Здравно-осигурителен институтwww.zoibg.com »

Обединен здравноосигурителен фонд "Доверие" АД (наричан по-нататък ОСИГУРИТЕЛ) организира оказването на здравни услуги за опазването и възстановяването на здравето на ОСИГУРЕНИТЕ от него лица в съответствие със Закона за здравното осигуряване. Здравното осигуряване се осъществява на следните принципи: - Доброволност. - Солидарност сред ОСИГУРЕНИТЕ. - Отговорност на ОСИГУРЕНИТЕ за собственото им здраве. - Свободен избор на специалист. - Достъпност на здравните услуги. Здравното осигуряване се извършва на базата на дооговори с физически и юридически лица (наричани ОСИГУРЕНИ или ОСИГУРЯВАЩИ), като ОСИГУРЕНИЯТ и ОСИГУРЯВАЩИЯТ могат да бъдат едно и също или различни лица.

ОЗОФ Довериеwww.ozof-doverie.com »

В съответствие с действащото българско законодателство, "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД е регистрирало и управлява "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" - фонд за допълнително задължително осигуряване за ранно пенсиониране на лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд. Осигурителни вноски: За работещите при условията на първа категория труд вноската за ППФ е 12 %, а за работещите при условията на втора категория труд - 7 % от осигурителния доход; Вноските за ППФ са изцяло за сметка на работодателите Превода на вноските се извършва заедно с осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване. Вноските се събират от Националната агенция по приходите (от 2006 г.), която ги разпределя към професионалния пенсионен фонд, в който е регистрирано съответното осигурено лице. Изборът на професионален пенсионен фонд е ЛИЧЕН! Всеки който подлежи на осигуряване в професионален пенсионен фонд трябва да подаде Заявление и да сключи договор с избраното от него пенсионноосигурително дружество. Заявленията (бланки на химизирана хартия в три екземпляра) се представят в избраното пенсионноосигурително дружество, което има задължението да ги предаде на Националната агенция по приходите (от 2006 г). Всеки осигурен има право да подаде заявление за участие само в един професионален пенсионен фонд. Срокът за подаване на заявленията е тримесечен. В този срок, всеки който за първи път е започнал работа при условията на първа или втора категория труд, трябва да избере професионален пенсионен фонд. Неизбралите фонд в този срок, както и тези, подали заявление за участие в повече от един ППФ, се разпределят служебно между регистрираните професионални пенсионни фондове.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Работодателските пенсионни схеми се основават на принципа на дефинираните вноски. Тези схеми осигуряват плащания при пенсиониране, инвалидност и смърт. Съгласно действащото законодателство вноските се плащат в лева и пенсиите от фонда се изплащат в лева. Работодателят има възможност да определи размера на всяка отделна осигурителна вноска, както и кръга на служителите, които да бъдат включени в пенсионната схема. Вноските в доброволния пенсионен фонд могат да бъдат периодични - месечни, тримесечни, шестмесечни. Натрупаните средства се капитализират в индивидуална осигурителна партидата на всеки осигурен. Работодателските пенсионни схеми имат две основни разновидности, в зависимост от финансирането им: С комбинирани вноски - работодателят и служителят правят вноски във фонда. С работодателски вноски - само работодателят прави вноски във фонда.

ING Пенсионноосигурително дружество ЕАДwww.ing.bg/idisplaybg.aspx »

Предлага се комбинация от петте пакета здравни услуги и дейности, включващи пълният обем доболнични медицински дейности, клинико-лабораторни и функционални изследвания и диагностициране на здравният проблем, хоспитализация в болнична среда и възстановяване на разходи, както и стоматологично лечение с определен обем на покрити.

ЗОК Надеждаwww.zoknadejda.bg »

Предлага се възстановяване на извършени разходи от осигурените лица за медикаменти и помощни средства до съответният лимит на покритие.

ЗОК Надеждаwww.zoknadejda.bg »

Осигуряването в Професионален пенсионен фонд "Доверие" дава право на: 1.Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд съобразно категорията труд; 2.Еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при пожизнено загубена работоспособност над 70,99 на сто; 3.Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер; 4.Еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО, и не е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране; 5.Прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд, на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО, и не е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Специфични права на осигурените в ППФ "Доверие" Съгласно Правилника за организацията и дейността на ППФ "Доверие" осигурените във фонда имат право на: Безплатен достъп до състоянието на индивидуалната партида без никакви ограничения; Актуализация на размера на изплащаната пенсия с реализирания доход от инвестиции едновременно с разпределянето му по индивидуалните партиди; Техническа лихва от 4% при определяне размера на първата допълнителна пенсия. Като членове на фонд, управляван от ПОК "Доверие", осигурените в ППФ "Доверие" могат да се възползват в пълна степен от програмите за обслужване на клиенти, които Компанията реализира специално за своите членове. Информация за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ „Доверие" се обявява в ежедневниците „Пари" и „Дневник".

ПОК "Доверие" АДwww.poc-doverie.bg »

Предлагат се здравни услуги осигуряващи промоция на здравето и профилактични прегледи, включващи консултации с лекари – специалисти и изследвания, насочени към ранна диагностика на редица заболявания – захарен диабет, артериална хипертония, сърдечносъдови и мозъчно-съдови заболявания, злокачествени болести и други. Целта ни е повишаване здравната култура на осигурените лица и тяхната ангажираност за собственото им здраве.

ЗОК Надеждаwww.zoknadejda.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове