Застраховки

Реклама
Търсене

Пенсионно и здравно осигуряване

Уважаеми лекари, Предписването на лекарства става на рецептурна бланка, издадена от „ДОМ-Здраве” АД, при следните условия: 1.При установено остро настъпило заболяване на осигуреното лице, отразено в амбулаторен лист(при хронично заболяване предписването се извършва на рецептурна бланка №5 МЗ-НЗОК). 2.За едно заболяване(МКБ) се предписват до три лекарства. 3.Предписването на лекарства става след представяне от доброволно здравноосигуреното лице на: здравноосигурителна карта, лична карта, рецептурна книжка. 4.Моля, проверявайте дали не е изтекъл срокът на здравноосигурителния договор(погледнете срока на валидност в здравноосигурителната карта).

ДОМ–Здравеwww.dom-zdrave.net »

Обединен здравноосигурителен фонд "Доверие" АД (наричан по-нататък ОСИГУРИТЕЛ) организира оказването на здравни услуги за опазването и възстановяването на здравето на ОСИГУРЕНИТЕ от него лица в съответствие със Закона за здравното осигуряване. Здравното осигуряване се осъществява на следните принципи: - Доброволност. - Солидарност сред ОСИГУРЕНИТЕ. - Отговорност на ОСИГУРЕНИТЕ за собственото им здраве. - Свободен избор на специалист. - Достъпност на здравните услуги. Здравното осигуряване се извършва на базата на дооговори с физически и юридически лица (наричани ОСИГУРЕНИ или ОСИГУРЯВАЩИ), като ОСИГУРЕНИЯТ и ОСИГУРЯВАЩИЯТ могат да бъдат едно и също или различни лица. Предлаганата от ОСИГУРИТЕЛЯ здравна осигуровка е поименна и правата по нея не могат да бъдат преотстъпвани. Осигуровките са индивидуални, семейни и групови.

ОЗОФ Довериеwww.ozof-doverie.com »

Допълнителното пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд Ви осигурява втора пенсия за периода на ранно пенсиониране и по-добър стандарт Какво трябва да знаете да допълнителното пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд Средствата на осигурените лица са гарантирани от държавата, банката депозитар и големия уставен капитал на Дружеството. Осигурителните вноски и доходността от тяхното инвестиране се натрупват в индивидуална партида. 100% от дохода от инвестиране на средствата се разпределя на вложителите. Придобивате право на срочна пенсия за старост при ранно пенсиране по § 4 от ПЗР на КЗОО Средствата по индивидуалната партида подлежат на онаследяване в случай на смърт на осигуреното лице или пенсионер на фонда. Придобивате право на 50% от натрупаното салдо по партидата при получено решение на ТЕЛК за пожизнена намалена работоспособност над 70,99%. Интересите Ви се защитават от представители на синдикални организации и работодатели, организирани в Попечителски съвет към ППФ “ЦКБ-СИЛА” .

ПОАД "ЦКБ-СИЛА"www.ccb-sila.com »

Пенсионното осигуряване е основен бизнес за ING. Компании от групата управляват пенсионни фондове в над 30 страни с активи, възлизащи на над 200 млрд. евро. ING започна своя пенсионен бизнес в България през април 2001 г., след като бе въведено новотo пенсионно законодателство. ING Пенсионноосигурително дружество притежава лиценз за извършване на допълнително пенсионно осигуряване - Лиценз № 6 от 3.10.2000 г. Дружеството е вписано в регистъра за търговски дружества при Софийски градски съд с решение от 02.07.1998 г. по ф.д. № 7644/1998 г. ING Пенсионноосигурително дружество е вписано в новия Търговски регистър, воден от Агенцията по вписванията, на 05.06.2008 г. с ЕИК 121708719. Акционерният капитал на ING Пенсионноосигурително дружество EАД е 11 600 000 лв. Единствен акционер в дружеството е ING Continental Europe Holdings B.V. - Holland. Като част от ING Group, дейността на ING Пенсионно осигуряване е напълно прозрачна. Компанията предоставя пълни финансови отчети за своята дейност, изготвени в съответствие с националните и международни счетоводни стандарти и заверени от одиторска фирма Еrnst & Young.

ING Пенсионноосигурително дружество ЕАДwww.ing.bg/idisplaybg.aspx »

Дава възможност на всяко доброволно здравноосигурено лице при посещениe на лекаря по дентална медицина да ползва допълнителни услуги извън поеманите от НЗОК, като например лечение на периодонтити, чистене на зъбен камък и поставяне на коронки. Предлаганите пакети здравни услуги и стоки са разработени в три нива на покритие. Доброволно здравноосигуреният има право на здравни услуги и стоки в обем и обхват в зависимост от избраното ниво.

Здравно-осигурителен институтwww.zoibg.com »

Предлагат се медицински, немедицински и спомагателни дейности, свързани с допълнителни грижи и по – добри битови условия при лечение в домашни или болнични условия.

ЗОК Надеждаwww.zoknadejda.bg »

Здравноосигурителен пакет “Подобряване на здравето и предпазване от заболяване” покрива профилактични медицински дейности, свързани с ранно откриване на заболявания и проследяване измененията в здравния статус на Осигурените лица. В покритието на пакета се включват следните покрития: ПОКРИТИЕ А: КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ веднъж в осигурителната Хематологични: Левкоцити с диференциално броене; Еритроцити; СУЕ. Биохимични: Глюкоза; Общ холестерол; Кръвна урея; Рутинно изследване на урина (отн. тегло, рН, албумин, билирубин, захар и седимент). ПОКРИТИЕ Б: РАННА ДИАГНОСТИКА НА СЪРДЕЧНО И МОЗЪЧНО СЪДОВАТА БОЛЕСТ веднъж в осигурителната година Преглед от кардиолог с физикален преглед, електрокардиограма с 12 отвеждания и велоергометрия. Преглед от невролог-пълен неврологичен статус. Преглед от офталмолог с определяне на зрителната острота. ПОКРИТИЕ В: РАННА ДИАГНОСТИКА НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ веднъж в осигурителната година ЗА МЪЖЕ: Преглед от уролог за ранна диагностика на рака на простатната жлеза. ЗА ЖЕНИ: Преглед от гинеколог за ранна диагностика на рак на шийката на матката, с вземане на цитонамазка. Мамологичен преглед. ПОКРИТИЕ Г: ДИАГНОСТИКА НА ВЪТРЕШНО И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ веднъж в осигурителната година Преглед от интернист по избор на един от следните специалисти: гастроентерология, нефрология, пулмология, ендокринология, хематология. Целеви преглед от специалист по професионални заболявания (според професията). ПОКРИТИЕ Д: ДИАГНОСТИКА И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.

ДЗИwww.dzi.bg »

За хората, които се нуждаят от индивидуално отношение към техния здравен проблем! Къде е регламентирано? Дейността по доброволно здравно осигуряване е регламентирана в Закона за здравното осигуряване. Чрез какви дружества се осъществява? Доброволното здравно осигуряване се осъществява само от акционерни дружества, получили лиценз от Комисията за финансов надзор. Какво обезпечава? Доброволното здравно осигуряване обезпечава предоставянето на здравни услуги и стоки, адаптирани към потребностите на осигурените. Доброволното здравно осигуряване се основава на договор между клиента и осигурителя. Този договор съдържа всичко, от което клиентът има нужда. Доброволното здравно осигуряване намалява: разходите за здраве, загубата на време, нерегламентираните кешови плащания, временната и трайна неработоспособност. С доброволното здравно осигуряване получавате: по-високо качество на медицинската помощ, по-голяма сигурност при решаването на Вашия здравен проблем, по-голяма свобода на избора, по-голяма информираност за Вашите права на здравноосигурен. Доброволното здравно осигуряване, което предлага „ДОМ - Здраве” АД, е отговорът на много въпроси, които Ви вълнуват. Избягайте от хаоса! Подредете грижите за Вашето здраве!

ДОМ–Здравеwww.dom-zdrave.net »

В пакета се включват следните групи здравни услуги и стоки: 1. Медицински прегледи всички прегледи проведени от лекар, лекар-специалист или хабилитирано лице, необходими за уточняване на диагнозата и лечението и за контрол на състоянието на пациента. 2. Медицински изследвания всички изследвания, необходими за откриване на причините за съществуващите симптоми, довели до нужда от лечение и назначени от лекар. За извършване на медицинско изследване на стойност над 10% от договорената осигурителна сума е необходимо съгласуване с Осигурителя. 3. Медицински манипулации извършените в амбулаторни или домашни условия от лекар или медицинска сестра и назначени от лекар превръзки, инжекции, първично затваряне на раневи повърхности, пункции, електрокаутеризация, поставяне на катетри и други, /вкл. травматологични процедури/. 4. Оперативно лечение в амбулаторни условия предоперативна подготовка; извършената операция; използваните анестезиологични средства, консумативи, хигиенно-санитарни материали. 5. Подготовка за хоспитализация Прегледи и изследвания, необходими за подготовката за прием в болница за лечение или операция, назначени от лекар.

ДЗИwww.dzi.bg »

Здравноосигурителен пакет “Подобряване на здравето и предпазване от заболяване” покрива профилактични медицински дейности, свързани с ранно откриване на заболявания и проследяване измененията в здравния статус на Осигурените лица. В покритието на пакета се включват следните покрития: ПОКРИТИЕ А: КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ веднъж в осигурителната Хематологични: - Левкоцити с диференциално броене; - Еритроцити; - СУЕ. Биохимични: - Глюкоза; - Общ холестерол; - Кръвна урея; - Рутинно изследване на урина (отн. тегло, рН, албумин, билирубин, захар и седимент). ПОКРИТИЕ Б: РАННА ДИАГНОСТИКА НА СЪРДЕЧНО И МОЗЪЧНО СЪДОВАТА БОЛЕСТ веднъж в осигурителната година.

www.dzi.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове