Застраховки

Реклама
Търсене

Пенсионно и здравно осигуряване

Ежедневници, в които се публикуват съобщения за измененията и допълненията в правилника на ДПФ "ЦКБ-СИЛА": Национални: В-к Пари и в-к Дневник от 13.01.2010г. Местни: В-к Черно море - Варна и в-к Марица - Пловдив от 13.01.2010г

ПОАД "ЦКБ-СИЛА"www.ccb-sila.com »

Здравноосигурителният пакет “Извънболнична медицинска помощ” покрива диагностика и лечение на осигурените лица, предоставени от правоспособни Изпълнители на медицинска помощ при амбулаторни условия. В пакета се включват следните групи здравни услуги и стоки: Медицински прегледи: всички прегледи проведени от лекар, лекар-специалист или хабилитирано лице, необходими за уточняване на диагнозата и лечението и за контрол на състоянието на пациента. Медицински изследвания: всички изследвания, необходими за откриване на причините за съществуващите симптоми, довели до нужда от лечение и назначени от лекар. За извършване на медицинско изследване на стойност над 10% от договорената осигурителна сума е необходимо съгласуване с Осигурителя.

www.dzi.bg »

За доброволно здравноосигурените лица се организират профилактични прегледи и лабораторни изследвания по предварително съгласуван с ръководството на дружествата график в лечебно заведение. Всеки получава лично писмена информация за установените при него заболявания, като му се предоставя възможност за допълнителни изследвания, за диагностични и за други консултации в конкретни лечебни заведения. Чрез този пакет здравни услуги се предлагат на осигурените лица индивидуални и групови програми за първична профилактика. Пълното покритие на пакета дава възможност за: - ваксинации извън задължителните на МЗ, по избор на доброволно здравноосигуреното лице; - биохимичен скрининг на социалнозначими и професионални заболявания; - ранна диагностика на злокачествени заболявания.

Здравно-осигурителен институтwww.zoibg.com »

Европейската здравноосигурителна карта или нейният еквивалент — временно заместващото я удостоверение, улеснява Вашия достъп до медицинско лечение, което може да се наложи при временното ви пребиваване в друга държава-членка на ЕС. Това лечение се предоставя в съответствие с правилата на посещаваната от Вас държава - членка, а направените разходи се възстановяват съгласно прилаганите в тази държава тарифи. Например, ако медицинската помощ в посещаваната от Вас държава е безплатна, вие също имате право на безплатна помощ при представяне на своята карта или еквивалентен документ. Използването на европейската здравноосигурителна карта гарантира възстановяване на вашите медицински разходи на място или скоро след завръщането Ви у дома.

ЕЗОКwww.ezok.bg »

Всяко лице, родено след 31.12.1959 г., ако е осигурено в съответствие с КСО, следва да се осигурява в универсален пенсионен фонд. Лицата, които не са избрали универсален пенсионен фонд в тримесечен срок от възникване на основанието за осигуряване, ще бъдат разпределени от НОИ по регистрираните фондове на лотариен принцип. Прехвърляне в пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, е разрешено след изтичане на 2 години от сключването на първия договор или от датата на служебното разпределение. Пенсионното осигуряване в ING Универсален пенсионен фонд предоставя право на: допълнителна лична пожизнена пенсия за старост; еднократно изплащане до 50% от натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида, в случай на пожизнена загуба на работоспособност - над 70.99%; еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починал осигурен или пенсионер.

ING Пенсионноосигурително дружество ЕАДwww.ing.bg/idisplaybg.aspx »

Какво трябва да знаете да допълнителното пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд Средствата на осигурените лица са гарантирани от държавата, банката депозитар и големия уставен капитал на Дружеството. Осигурителните вноски и доходността от тяхното инвестиране се натрупват в индивидуална партида. 100% от дохода от инвестиране на средствата се разпределя на вложителите. Придобивате право на пожизнена пенсия за старост; Средствата по индивидуалната партида подлежат на онаследяване в случай на смърт на осигуреното лице. Придобивате право на еднократно или разсрочено изплащане на 50% от натрупаното салдо по партидата при получено решение на ТЕЛК за пожизнена намалена работоспособност над 70,99%. Интересите Ви се защитават от представители на синдикални организации и работодатели, организирани в Попечителски съвет към УПФ “ЦКБ-СИЛА".

ПОАД "ЦКБ-СИЛА"www.ccb-sila.com »

Здравноосигурителен пакет “Стоматологична помощ” покрива медицинска помощ, свързана с лечение на зъбни тъкани и устна лигавица, проведено от дипломиран стоматолог в специализиран кабинет или стоматологична клиника. В пакета се включват следните групи здравни услуги: ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ. ХИРУРГИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ. СПЕШНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ: Процедури за облекчаване на остри болки /пробиване на повърхност, поставяне на лекарство, изваждане на зъб, упойка/.

www.dzi.bg »

Обединен здравноосигурителен фонд "Доверие" АД (наричан по-нататък ОСИГУРИТЕЛ) организира оказването на здравни услуги за опазването и възстановяването на здравето на ОСИГУРЕНИТЕ от него лица в съответствие със Закона за здравното осигуряване. Здравното осигуряване се осъществява на следните принципи: - Доброволност. - Солидарност сред ОСИГУРЕНИТЕ. - Отговорност на ОСИГУРЕНИТЕ за собственото им здраве. - Свободен избор на специалист. - Достъпност на здравните услуги. Здравното осигуряване се извършва на базата на дооговори с физически и юридически лица (наричани ОСИГУРЕНИ или ОСИГУРЯВАЩИ), като ОСИГУРЕНИЯТ и ОСИГУРЯВАЩИЯТ могат да бъдат едно и също лице или различни лица. Предлаганата от ОСИГУРИТЕЛЯ здравна осигуровка е поименна и правата по нея не могат да бъдат преотстъпвани. Осигуровките са индивидуални, семейни и групови.

ОЗОФ Довериеwww.ozof-doverie.com »

Навлизането в пенсионна възраст чувствително понижава жизнения стандарт, защото пенсиите, изплащани от Националния осигурителен институт не компенсират в пълна степен получавания преди пенсиониране доход. Нуждаете се от по-голяма сигурност? "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД Ви предлага гъвкави схеми за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Форми на Доброволно пенсионно осигуряване Доброволното пенсионно осигуряване може да се извършва за сметка на работодател и/или осигурено лице. Осигурителните вноски постъпват по индивидуални партиди на осигурените във Фонда лица. За сметка на осигуреното лице Вие можете да правите своите осигурителни вноски месечно, на тримесечие, на половин година или годишно. Възможно е също и внасянето на по-голяма еднократна сума. При доходите от трудови правоотношения, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца чрез работодател лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа. Сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

При здравноосигурителен пакет “Възстановяване на разходи” Планета възстановява разходи на осигурените лица за получени здравни услуги и стоки, в зависимост от обхвата на здравноосигурителния им договор. Здравноосигурителните договори по този пакет могат да бъдат индивидуални, семейни и групови. Осигуреният има право на свободен избор на лечебно заведение на територията на страната. Програмите по здравноосигурителен пакет “Възстановяване на разходи” са: “Възстановяване на разходи за здравни услуги в извънболничната помощ”; “Възстановяване на разходи за здравни стоки в извънболничната помощ”; “Възстановяване на разходи за стоматологични услуги”. Този здравноосигурителен пакет може да се прилага самостоятелно или в комбинация с пакета “Абонаментно обслужване”, като дава по-голяма степен на свобода при избора на лечебно заведение.

ЗОД - Планетаwww.zod-planeta.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове