Застраховки

Реклама
Търсене

Пенсионно и здравно осигуряване

Целта на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд е обезпечаване на допълнителен доход чрез предоставяне на ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОЖИЗНЕНА ПЕНСИЯ за старост при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от Държавното обществено осигуряване. Осигуряването в универсален пенсионен фонд предоставя и права за еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при пожизнено изгубена работоспособност над 70.99 на сто и за еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер Допълнителното осигуряване в УПФ “ДСК-Родина” обхваща ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ, РОДЕНИ СЛЕД 31 ДЕКЕМВРИ 1959 ГОДИНА, КОИТО СА ОСИГУРЕНИ В ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ПО РЕДА НА ЧАСТ ПЪРВА ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. Задължението за осигуряване в Универсален пенсионен фонд е в сила от 01.01.2002г. Лицата, които постъпват на работа след 01.01.2002г. следва в срок до три месеца от датата на назначението си да изберат Универсален пенсионен фонд.

ПОК "ДСК-Родина" АДwww.dskrodina.bg »

Допълнителното осигуряване в ППФ “ДСК-Родина” обхваща РАБОТЕЩИТЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПЪРВА И ВТОРА КАТЕГОРИЯ ТРУД. Целта на допълнителното задължително пенсионно осигуряване е обезпечаване на възможност за ранно пенсиониране за работещите при условията на І и ІІ категория труд чрез предоставянето на срочна професионална пенсия. Допълнителното задължително осигуряване в Професионален пенсионен фонд се извършва на капиталово-покривен принцип, при което натрупаната сума по индивидуалната партида се формира от осигурителни вноски и от разпределената доходност от тяхното инвестиране. Прилаганите пенсионни схеми са на базата на дефинирани вноски като размерът на осигурителните вноски се определя ежегодно в Закона за бюджета на общественото осигуряване, а размерът на пенсията се определя на базата на актюерски разчети, при които се вземат под внимание: натрупаната сума по индивидуалната партида към момента на пенсиониране и техническият лихвен процент; срока на получаване на пенсията. Осигуряването в Професионален пенсионен фонд става само чрез месечни вноски за сметка на работодателя, като техният размер е регламентиран в процент от брутната работна заплата – за 2013 година те са определени както следва: 12% за работещите при условията на І категория труд и 7% за работещите при условията на ІІ категория труд

ПОК "ДСК-Родина" АДwww.dskrodina.bg »

Доброволният пенсионен фонд “ДСК Родина” функционира от самото създаване на Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина” АД. Той е атрактивна възможност при спестяване заради възможността за увеличаване на натрупаните средства чрез реализираната доходност и свободния избор при изтегляне на средствата. Личните вноски в ДПФ „ДСК-Родина” могат да бъдат получени по всяко време и при кратки срокове. Гъвкавостта на осигурителните схеми в доброволния ни фонд позволява той да бъде и ефективно средство за данъчно планиране. Ниските такси, бързината на обслужване и възможността за избор на комбинирани схеми правят осигуряването в Доброволен фонд “ДСК-Родина” достъпно за всички лица, независимо от техните доходи.

ПОК "ДСК-Родина" АДwww.dskrodina.bg »

През май 2007 г. ПОК „ДСК-Родина” АД получи разрешение за управление на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми. То бе издадено от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”. Само две от деветте пенсионни дружества към 31.12.2010 г. имат разрешения от КФН и ще могат да предлагат нови продукти при доброволното пенсионно осигуряване. От новия фонд ще могат да се възползват най-вече работодателите, които ще могат да правят вноски за допълнителна пенсия на своите работници и служители. За тази цел ще е необходимо да бъде подписано колективно споразумение или да бъдат включени текстове в Колективния трудов договор между работодателя и служителите. Според професионалната пенсионна схема работодателят/осигурителят прави вноски за пенсия в полза на своите работници и служители. Тези вноски са с определен размер. В България е прието схемата да бъде управлявана от пенсионноосигурително дружество, регистрирано по КСО. Условията, при които се извършва осигуряването, обхватът на осигуряването, размер на осигурителната вноска и видовете пенсионни плащания се определят в професионалната схема.

ПОК "ДСК-Родина" АДwww.dskrodina.bg »

Покритие “Възстановяване на разходи за дентално лечение”. В рамките на избрания лимит за това покритие, осигурителят възстановява процент от извършените от осигурения разходи за дентално лечение, съгласно избрания пакет услуги. Осигуровката за това покритие действа само за услуги, ползвани в лечебни заведения, посочени от “ТОКУДА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД” АД, и след извършване на профилактичен преглед и панорамна рентгенова снимка. Този пакет покрива патология, появила се, след сключването на осигурителния договор.

Токуда Здравноосигурителен Фонд АДwww.tokudazof.bg »

Покритие “Възстановяване на разходи за преглед и лечение”. Осигурителят възстановява, в рамките на избраните лимити за извънболнична и болнична помощ, извършените от осигурения разходи за преглед и лечение в здравно заведение, извън мрежата на “ТОКУДА ЗДРВАНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД” АД, съгласно покритията в избраните основни пакети. Възстановяване на разходи може да бъде извършено и при ползване на медицински услуги в мрежата на Фонда, когато остатъчният лимит на осигуреното лице не е достатъчен за покриване на услугата и осигуреният заплати цялата сума на здравното заведение. В този случай, осигурителят възстановява на осигурения сумата до здравноосигурителния лимит за съответния пакет.

Токуда Здравноосигурителен Фонд АДwww.tokudazof.bg »

Продукт “Болнична медицинска помощ”. Здравните услуги предлагани в пакета в зависимост от обема си се разделят на 3 типа – основен, пълен и луксозен обем. Предоставя се възможност за стационарно лечение и санаториална рехабилитация по избор на осигуреното лице, в зависимост от естеството на заболяването, изискващо болнично лечение и независимо от местоживеенето. С този пакет, при абонаментното здравно осигуряване, се избягва времето за чакане за планова хоспитализация и се предлага право на избор на лекар по време на стационарния престой. Различните обеми на пакетите са диференцирани, като всеки следващ включва както съдържанието на предходния, така и нови здравни и битови услуги.

Токуда Здравноосигурителен Фонд АДwww.tokudazof.bg »

Продукт “Извънболнична медицинска помощ”. Здравните услуги предлагани в пакета, в зависимост от обема си се разделят на 3 типа – основен, пълен и луксозен обем. Предлаганите здравни услуги са на ниво специализирана извънболнична медицинска помощ. Осигурените лица имат възможност за директно ползване услугите на специалисти от съответните профили на медицината, както и достъп до цялата гама лабораторни и функционални изследвания, включително високоспециализирани медико-диагностични изследвания (скенер, ядрено-магнитен резонанс и др.), в рамките на луксозното ниво на покритие, което предлагаме. Всяко осигурено лице, при необходимост от медицинска помощ, се обръща към координатора на избраното от него лечебно заведение, той определя часа на прегледа при избран от лицето специалист и осигурява цялостното обслужване във възможно най-кратки срокове, в съответното лечебно заведение. Осигуреното лице може да се обърне и към посочен в договора Координатор от „Токуда ЗОФ” АД, когато има нужда от съвет или съдействие по някакъв проблем, предмет на доброволното здравно осигуряване. Пред съответното лечебно заведение той се легитимира със своя осигурителен талон и лична карта. Осигуреното лице не заплаща никакви суми за прегледи и лечение в рамките на избраното ниво на покритие, до размера на лимитите. Осигуреното лице не се нуждае от талон от своя общо практикуващ (личен) лекар за достъп до всяко лечебно заведение от листата на осигурителя. Неговият осигурителен талон е достатъчен, за да се обърне към съответния координатор на лечебно заведение

Токуда Здравноосигурителен Фонд АДwww.tokudazof.bg »

Продукт “Подобряване на здравето и предпазване от заболяване”. Здравните услуги, предлагани в пакета, в зависимост от обема си, се разделят на 3 типа – основен, пълен и луксозен обем. Дава се възможност за широк обем промотивна и профилактична дейност, с която се цели повишаване на здравната култура на осигурените лица и личния им ангажимент към собственото им здраве, чрез ранна диагностика на социално значимите заболявания - артериална хипертония, захарен диабет, сърдечно-съдови, мозъчно-съдови заболявания и злокачествени заболявания. Пакетът дава възможност за използване на резултатите от провежданата профилактика за анализ на рисковите фактори на работното място, при груповите форми на здравно осигуряване.

Токуда Здравноосигурителен Фонд АДwww.tokudazof.bg »

“ТОКУДА БРОКЕР” може да Ви консултира и издаде застрахователни полици с преференциални условия при : Имуществени застраховки. Сгради , движимо имущество, машини и съоръжения, стоки на склад могат да бъдат застраховани срещу природни бедствия , пожар, наводнение , земетресение, кражба , вандализъм и т.н. Застраховка на персонала. Застраховка срещу Злополука със или без медицински покрития , застраховки Живот , здравни и пенсионни фондове , всичко това може да Ви помогне да спестите пари. Отговорности към трети лица , включително професионални отговорности. Застраховки свързани с превозване на товари. Технически застраховки. Плавателни съдове. Всички видове застраховки за Вашите леки и товарни автомобили. Част от тези застраховки са задължителни , но тези които не са , могат да Ви помогнат да се чувствате по-сигурни във Вашия бизнес. ОБСЛУЖВАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА: Частните клиенти – физически лица са много важни за нас. Обслужвайки техните застрахователни нужди , ние им помагаме да си защитят коли, домове , движимо имущество и ценности. С всеки частен клиент ние работиме заедно за да съставим специална индивидуална застрахователна програма , която може да включва: Къща , движимо имущество и ценности. Застраховка на леки автомобили. В момента почти 70% от всички застраховки са свързани със застраховане на леки автомобили – каско , гражданска отговорност , зелена карта, злополука на местата . Ние ще Ви помогнем да сключите най-добрите застраховки. Животозастраховане. Животозастраховката помага за сигурността на семейството , като същевременно има спестовен характер и носи допълнителна доходност. Здравно осигуряване. Осигуряваме допълнително доброволно здравно осигуряване в “Токуда болница – София” , както и в други лечебни заведения. Пътуване и почивка.

ТОКУДА БРОКЕРwww.tokudabroker.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове