Застраховки

Реклама
Търсене

Пенсионно и здравно осигуряване

Ние предлагаме годишно индивидуално, семейно и групово /корпоративно/ здравно осигуряване, гарантиращо необходимите здравни услуги за опазване, ранно откриване, лечение и възстановяване на здравето Ви, включително: - извършване на профилактика; - трудова медицина; - директен достъп до специализирана медицинска помощ от най-добрите специалисти във водещи университетски, областни и национални болници, медицински центрове и лаборатории в цялата страна; - денонощен прием в лечебно заведение. ЗОК ”НАДЕЖДА” АД предоставя медицински услуги чрез следните лицензирани пакети: - Подобряване на здравето и предпазване от заболяване; - Извънболнична медицинска помощ; - Болнична медицинска помощ; - Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ; - Възстановяване на разходи; - Комбинирана медико – стоматологична помощ. Нашите пакети осигуряват гъвкав избор на над 95% от възможните медицински услуги в страната.

ЗОК Надеждаwww.zoknadejda.bg »

Обединен здравноосигурителен фонд "Доверие" АД (наричан по-нататък ОСИГУРИТЕЛ) организира оказването на здравни услуги за опазването и възстановяването на здравето на ОСИГУРЕНИТЕ от него лица в съответствие със Закона за здравното осигуряване. Здравното осигуряване се осъществява на следните принципи: - Доброволност. - Солидарност сред ОСИГУРЕНИТЕ. - Отговорност на ОСИГУРЕНИТЕ за собственото им здраве. - Свободен избор на специалист. - Достъпност на здравните услуги. Здравното осигуряване се извършва на базата на договори с физически и юридически лица (наричани ОСИГУРЕНИ или ОСИГУРЯВАЩИ), като ОСИГУРЕНИЯТ и ОСИГУРЯВАЩИЯТ могат да бъдат едно и също или различни лица. Предлаганата от ОСИГУРИТЕЛЯ здравна осигуровка е поименна и правата по нея не могат да бъдат преотстъпвани. Осигуровките са индивидуални, семейни и групови. ОСИГУРИТЕЛЯТ гарантира извършването на закупените от ОСИГУРЕНИТЕ лица пакети здравни услуги чрез сключване на договори с лечебни заведения (наричани ИЗПЪЛНИТЕЛИ на медицинска помощ) или чрез свободен избор на лечебно заведение от ОСИГУРЕНОТО лице.

ОЗОФ Довериеwww.ozof-doverie.com »

Здравноосигурителен пакет “Допълнителни здравни услуги и стоки” покрива здравни услуги и стоки, свързани с лечението на осигурените лица, извън покритите в здравноосигурителни пакети “Извънболнична медицинска помощ”, “Болнична медицинска помощ” и “Комплексна медицинска помощ”. В пакета се включват следните групи здравни услуги и стоки: ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ: всички предписани от лекар лекарствени средства, необходими за предписано лечение при домашни условия и закупени до 7 дни след тяхното предписание. ПОМОЩНИ СРЕДСТВА: патерици, бастуни, инвалидни столове и колички, уринатори и други. САНИТАРЕН ТРАНСПОРТ. РЕХАБИЛИТАЦИЯ: престой и лечение в специализирани болници за рехабилитация и санаториално лечение по лекарско предписание, като долекуване на осигуреното лице след оказана болнична медицинска помощ.

www.dzi.bg »

Всяко лице, навършило 16 години, има право да се осигурява или бъде осигурявано в Доброволен пенсионен фонд. При придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от Държавното обществено осигуряване /ДОО/ или до 5 години преди навършването на възрастта за тази пенсия, или при инвалидност, осигуреният има право да избере начина за получаване на средствата, натрупани в неговата индивидуална осигурителна партида - като пенсия, еднократно изплащане или разсрочено плащане. Допълнителните пенсии предлагани от ING Доброволен пенсионен фонд са: Лична срочна пенсия за старост, за която към момента на пенсиониране осигуреният има право да посочи периода за изплащането й. Преждевременна пенсия за старост, която може да се отпусне пет години преди навършване на възрастта за пенсиониране по чл. 68 ал 1-3 от КСО. Лична пенсия за инвалидност (при 50% и повече загубена работоспособност). Наследствена пенсия, изплащана на посочено в договора лице или на наследник на починалия осигуряван или пенсионер.

ING Пенсионноосигурително дружество ЕАДwww.ing.bg/idisplaybg.aspx »

Централна кооперативна банка и Пенсионно осигурително акционерно дружество "ЦКБ - Сила" съвместно предлагат гъвкави комбинирани продукти в сферата на банковото и осигурителното дело при най-добри пазарни условия. Договор за допълнително пенсионно осигуряване и обслужване на клиентите на ПОАД "ЦКБ-СИЛА" можете да сключите във всички клонове на Банката. Универсален пенсионен фонд Родените след 31 декември 1959 г. и осигурявани за пенсия в НОИ избират Универсален пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Правото на самостоятелен избор е гарантирано от закона. Фондът ще изплаща втора пожизнена пенсия, в допълнение към държавната. Осигурителните вноски в Универсалния фонд са част от задължителните вноски за пенсия в НОИ и не увеличават осигурителната тежест както за лицето, така и за работодателя. Вноските в Универсалния фонд постъпват по индивидуална партида на осигуреното лице и се олихвяват с доходността от управлението им. Натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице са лични и се наследяват.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Здравноосигурителен пакет “Болнична медицинска помощ” покрива диагностика и лечение на осигурените лица в стационарни условия за не по-малко от едно денонощие, проведени от правоспособни Изпълнители на болнична медицинска помощ. В пакета се включват следните групи здравни услуги и стоки: Престой в болница: разходите за стая, храна, лекарско и сестринско наблюдение, направени по време на престой във всяко едно отделение на болнично лечебно заведение. Медицински изследвания: изследванията, направени по време на болничен престой, необходими за /лечението/ диагностициране на състоянието. Консервативно лечение: лекарствените средства, контрастни материи, консумативи и други, необходими за лечението по време на болничния престой. Оперативно лечение: хирургическите интервенции, извършени по време на болничния престой, като част от процеса на лечение.

www.dzi.bg »

Здравноосигурителен пакет “Комплексна медицинска помощ” покрива диагностика и лечение на осигурените лица, предоставени от правоспособни Изпълнители на извънболнична и/или болнична медицинска помощ. В пакета се включват следните групи здравни услуги и стоки: Медицински прегледи: всички прегледи проведени от лекар, лекар-специалист или хабилитирано лице, необходими за уточняване на диагнозата и лечението и за контрол на състоянието на пациента. Медицински изследвания: всички изследвания, необходими за откриване на причините за съществуващите симптоми, довели до нужда от лечение и назначени от лекар, както и изследванията, необходими за подготовка за прием в болница за лечение или операция, назначени от лекар. За извършване на медицински изследвания на стойност над 10% от договорената осигурителна сума е необходимо съгласуване с Осигурителя. Престой и лечение в болница: разходите за стая, храна, лекарско и сестринско наблюдение, изследвания необходими за диагностициране на състоянието, лекарствените средства, контрастни материи, консумативи и други, необходими за лечение по време на болничния престой, направени във всяко едно отделение на болнично лечебно заведение.

www.dzi.bg »

Права при осигуряване в ДПФ "Доверие" Осигуряването в ДПФ "Доверие" дава право на: 1. лична пенсия за старост - за определен срок; 2. лична пенсия за инвалидност - за определен срок; 3. наследствена пенсия за определен срок на: а) наследниците на осигурено лице или на пенсионер; б) ползващите лица. 4. еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида или част от тях на осигурено лице; 5. еднократно или разсрочено изплащане на средства на: а) наследниците на осигурено лице или на пенсионер; б) ползващите лица. Специфични права на осигурените в ДПФ "Доверие" Съгласно Правилника за организацията и дейността на ДПФ "Доверие" осигурените във фонда имат право на: Безплатен достъп до състоянието на индивидуалната партида без никакви ограничения; Актуализация на размера на изплащаната пенсия с реализирания доход от инвестиции, едновременно с разпределянето му по индивидуалните партиди; Техническа лихва от 4% при определяне размера на първата допълнителна пенсия. Като участници във фонд, управляван от ПОК "Доверие", клиентите на ДПФ "Доверие" могат да се възползват в пълна степен от програмите за обслужване на клиенти, които Компанията реализира. Информация за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ „Доверие" се обявява в ежедневниците „Пари" и „Дневник".

ПОК "Доверие" АДwww.poc-doverie.bg »

Тук ще намерите лечебните заведения и медико-диагностичните центрове, в които можете да получите медицински услуги или да си направите изследвания чрез Планета.Според услугата и града, от които се интересувате.

ЗОД - Планетаwww.zod-planeta.com »

Пенсионното осигуряване е основен бизнес за ING. Компании от групата управляват пенсионни фондове в над 30 страни с активи, възлизащи на над 200 млрд. евро. ING започна своя пенсионен бизнес в България през април 2001 г., след като бе въведено новотo пенсионно законодателство.

ING Банкwww.ing.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове