Застраховки

Реклама
Търсене

Пенсионно и здравно осигуряване

Попълването на заявка ще Ви даде възможност да се срещнете с осигурителен посредник на "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД. От осигурителния посредник ще получите подробна информация за условията за пенсионно осигуряване (доброволно, професионално или универсално). Доброволен пенсионен фонд При срещата с посредника ще имате възможност да сключите Договор за осигуряване в Доброволен пенсионен фонд "Алианц България". Универсален пенсионен фонд При срещата с посредника ще имате възможност да попълните Заявление за участие и да сключите Договор за осигуряване в Задължителен универсален пенсионен фонд "Алианц България". Професионален пенсионен фонд При срещата с посредника ще имате възможност да попълните Заявление за участие и да сключите Договор за осигуряване в Задължителен професионален пенсионен фонд "Алианц България".

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Предимства: ползване от работодателя на данъчни облекчения по ЗКПО - чл. 36, ал.4 от и чл.48, ал. 4 от ЗКПО намаляване на разходите на работодателя за работни заплати поради намаляване на дължимите вноски за ДОО, ПКБ и здравно осигуряване сигурна инвестиция с висока доходност месечната рента не е обвързана с трудовия стаж възможност за получаване на рентата и преди достигане на необходимата за пенсиониране възраст Месечната рента се определя в лева. Месечната рента става дължима и се изплаща след първо число на месеца, следващ този, за който се отнася. Размерът на застрахователната премия се определя в зависимост от отсрочката, срока за получаване на рентата, размера на месечната рента и броя на застрахованите лица. Застрахователна премия (вноска) е платима Еднократно (при сключване), или чрез месечни вноски, в продължение на от 1 до 5 години. Плащане на първата месечна рента Плащането на първата месечна рента е отсрочено с определен брой години: при еднократно плащане на премията периодът на отсрочката е от 1 до 5 години включително, при застраховки с месечни премии периодът на отсрочката от 3 до 5 години вкл.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Дава възможност на всяко доброволно здравноосигурено лице да закупува предписани от лекаря медикаменти и консумативи, както и да ползва стоматологични услуги за които паричните средства се възстановяват след представяне на официални разходооправдателни документи. Пълното покритие на пакета дава възможност и за осигуряване на медицински транспорт.

Здравно-осигурителен институтwww.zoibg.com »

Осигуряването в професионален фонд е форма на допълнително задължително осигуряване, чрез която работещи при условията на първа и втора категория труд биха могли да получат пенсия за ранно пенсиониране. Лицата, подлежащи на осигуряване в професионален пенсионен фонд имат право да изберат самостоятелно фонда, в който да се натрупват техните вноски. Лицата, които не са избрали фонд в тримесечен срок от възникване на основанието за осигуряване (започване на работа, прекатегоризиране и др.), ще бъдат разпределени от НОИ по професионалните фондове на лотариен принцип. Осигурените могат да се прехвърлят в друг професионален фонд, ако са изминали 2 години от сключването на първия договор или от датата на служебното разпределение. Осигурителните вноски са изцяло за сметка на работодателя. За първа категория труд те са 12% от брутното възнаграждение, а за втора категория - 7%.

ING Пенсионноосигурително дружество ЕАДwww.ing.bg/idisplaybg.aspx »

Доброволно здравноосигурените лица получават при нужда директно медицинска помощ от специалисти от съответните профили на медицината, както и достъп до цялата необходима гама от лабораторни и функционални изследвания, без да е необходимо да бъдат насочвани от техния общопрактикуващ лекар и без да заплащат дължимите потребителски такси. Доброволно здравноосигурените лица се обръщат към координаторите в съответното лечебно заведение на посочените телефони за връзка, за да получат съдействие за консултация при съответния специалист, деня, часа за преглед с оглед пестене на време в съответното лечебно заведение. Пълното покритие на пакета дава възможност за : - лечение в домашни условия; - консултация с лекари по-избор; - високоспециализирани клинико-лабораторни изследвания.

Здравно-осигурителен институтwww.zoibg.com »

При здравноосигурителен пакет “Абонаментно обслужване” обслужването на осигурени лица се извършва от изпълнители на извънболнична и болнична медицинска помощ, с които Планета има подписани договори. Здравноосигурителните договори по този пакет могат да бъдат индивидуални, семейни и групови. Програмите по здравноосигурителен пакет “Абонаментно обслужване” са: “Услуги в областта на профилактиката и подобряване на здравето”; “Извънболнична медицинска помощ”; “Услуги в болнична медицинска помощ”; “Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинско обслужване; “Стоматологични услуги”. Този здравноосигурителен пакет е подходящ както за физически лица и техните семейства, така и за корпоративни клиенти при провеждане на социалната им политика и във връзка с изпълняване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

ЗОД - Планетаwww.zod-planeta.com »

В съответствие с действащото българско законодателство, "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД е регистрирало и управлява "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за допълнително задължително пенсионно осигуряване на лицата, родени след 31.12.1959 г. и осигурени при условията и по реда на част първа от Кодекса за социално осигуряване. Индивидуален осигурителен договор и индивидуална партида Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява въз основа на договор между осигуреното лице и лицензирано пенсионноосигурително дружество. Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване се натрупват в индивидуална партида на всеки осигурен. Осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд са част от общата задължителна вноска за пенсия. Разпределението на вноските между осигурителите и осигурените е същото, както при останалите задължителни осигуровки. Размерът на осигурителната вноска за УПФ е определен като процент от осигурителния доход и е 3% за 2004 г. и 2005 г., 4% за 2006 г. и 5% за 2007 и следващите години. Превода на вноските се извършва заедно с осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване. Вноските се събират от Националната агенция по приходите (от 2006 г.), която ги разпределя към универсалния пенсионен фонд, в който е регистрирано съответното осигурено лице. Изборът на универсален пенсионен фонд е ЛИЧЕН! Всеки който подлежи на осигуряване в универсален фонд трябва да подаде Заявление и да сключи договор с избраното от него пенсионноосигурително дружество. Заявленията (бланки на химизирана хартия в три екземпляра) се представят в избраното пенсионноосигурително дружество, което има задължението да ги предаде на Националната агенция по приходите (от 2006 г). Всеки осигурен има право да подаде заявление за участие само в един универсален пенсионен фонд.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Обединен здравноосигурителен фонд "Доверие" АД (наричан по-нататък ОСИГУРИТЕЛ) организира оказването на здравни услуги за опазването и възстановяването на здравето на ОСИГУРЕНИТЕ от него лица в съответствие със Закона за здравното осигуряване. Здравното осигуряване се осъществява на следните принципи: - Доброволност. - Солидарност сред ОСИГУРЕНИТЕ. - Отговорност на ОСИГУРЕНИТЕ за собственото им здраве. - Свободен избор на специалист. - Достъпност на здравните услуги. Здравното осигуряване се извършва на базата на дооговори с физически и юридически лица (наричани ОСИГУРЕНИ или ОСИГУРЯВАЩИ), като ОСИГУРЕНИЯТ и ОСИГУРЯВАЩИЯТ могат да бъдат едно и също или различни лица.Предлаганата от ОСИГУРИТЕЛЯ здравна осигуровка е поименна и правата по нея не могат да бъдат преотстъпвани. Осигуровките са индивидуални, семейни и групови. ОСИГУРИТЕЛЯТ гарантира извършването на закупените от ОСИГУРЕНИТЕ лица пакети здравни услуги чрез сключване на договори с лечебни заведения (наричани ИЗПЪЛНИТЕЛИ на медицинска помощ) или чрез свободен избор на лечебно заведение от ОСИГУРЕНОТО лице.

ОЗОФ Довериеwww.ozof-doverie.com »

Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД предлага уникален продукт Индивидуално доброволно здравно осигуряване по пакет "Комплексни здравни услуги" При закупуване на пакета Вие получавате: Обезпечение на ползването на здравни услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на територията на Република България и страните от Европейски съюз Не се изисква предварителен медицински преглед и попълване на декларация за здравния статус на кандидата за осигуряване Възможност да бъдат осигурявани български или чуждестранни граждани на възраст от 1 месец до 65 години Лимитът на осигуряване е 1000 лв. за едно лице за една осигурителна година Годишна премия - 216 лв

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Предлагат се здравни услуги оказвани от водещи специалисти в “Диагностично - консултативни центрове” и “Медицински центрове”. Там осигурените лица ще получат специализирана, своевременна, качествена и ефективна доболнична медицинска помощ, включваща първични и вторични прегледи, клинико - лабораторни и функционални изследвания, включително и високоспециализирана медицинска дейност.

ЗОК Надеждаwww.zoknadejda.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове