Застраховки

Реклама
Търсене

Пенсионно и здравно осигуряване

По тези Общи условия “ДЗИ–Здравно осигуряване” АД (“ДЗИ–ЗО” АД), наричано по-нататък ОСИГУРИТЕЛ срещу платена премия сключва здравноосигурителни договори, с които финансово обезпечава определени здравни услуги и стоки, предоставени на осигурените лица през срока на здравноосигурителния договор. Финансовото обезпечаване включва възстановяване на направените разходи от осигуреното лице и изплащане на суми на изпълнителите на медицинска помощ, извършили лечение на осигурените лица. Здравните услуги и стоки се предоставят от изпълнители на медицинска помощ. Здравноосигурителният договор е валиден на територията на Р. България. По смисъла на тези Общи условия: ОСИГУРЯВАЩ e физическо или юридическо лице, което сключва здравноосигурителния договор и се задължава да плаща премиите. ОСИГУРЕН е физическо лице, което при настъпване на здравноосигурително събитие има права по договора. ОСИГУРЯВАЩИЯТ и ОСИГУРЕНИЯТ могат да бъдат едно и също лице или различни лица. Страни по здравноосигурителен договор могат да са едновременно и ОСИГУРЯВАЩИЯТ и ОСИГУРЕНИЯТ, ако задължението за плащане на премията е разделено между тях. Взаимоотношенията между страните се уреждат с тези Общи условия, със здравноосигурителния договор и всички приложения и допълнения към тях.

www.dzi.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове